Sökning: "främlingsfientlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade ordet främlingsfientlighet.

 1. 1. AUKTORITÄRA – LIBERALA VÄRDERINGAR: BETYDELSEN AV UTBILDNING En komparativ studie över tid mellan Sverige och Danmark

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hilma Lindskog; [2019-02-14]
  Nyckelord :Utbildningsskiljelinje; Auktoritärt; Liberalt; Arbetsmarknadsposition; Utbildning; Värderingar; Främlingsfientlighet; Educational cleavage; Authoritarian: Libertarian; Labour market positions; Education; Values; Xenophobia;

  Sammanfattning : The emergence of a new value-based societal cleavage has changed the political mobilizationpatterns in Europe and correlates with attitudes to immigrants, cultural diversity and Europeanintegration. Previous research has demonstrated that education is the single most importantfactor to understand different positions within this cleavage, although there is a lack of unityin the understanding of the importance of the influence of education. LÄS MER

 2. 2. Främlingsfientlighet i gymnasieskolan : Ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Monika Cosic; Anton Torstensson; [2018]
  Nyckelord :Främlingsfientlighet; diskursanalys; postkolonialism; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever i svensk gymnasieskola för diskursen kring främlingsfientlighet och rasism samt hur de ser på skolans förebyggande arbete mot främlingsfientlighet. Vi har samlat in vår data genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer som metod. LÄS MER

 3. 3. Solidaritet för vem? : en argumentationsanalys över migrationsdebatterna i Europaparlamentet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emma Bjarnevik; [2018]
  Nyckelord :Europeiska unionen; EU; migration; flyktingar; asylrätten; Dublinförordningen; postkolonialism; eurocentrism; hegemoni; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examines the migration debates in the European Parliament in view of the refugee crisis that occurred in the fall of 2015 and the effect of xenophobia that grew thereafter. Over one million refugees sought Europe for a better life in 2015 and no one could predict the increased volume of refugees who came. LÄS MER

 4. 4. Vad snackar de om? : – En tematisk textanalys av partiernas innehåll i sinaAlmedalental 2013 och 2017

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Joel Jacobsson; [2018]
  Nyckelord :Almedalen; partistrategi; tematisk textanalys; Anthony Downs; Gunnar Sjöblom;

  Sammanfattning : Politikerveckan i Almedalen brukar ses som den viktigaste tiden i svensk politik varje år. Den här uppsatsens syfte är att ta reda på hur riksdagspartiernas tal har förändrats mellan två strategiskt valda nedslagsperioder – år 2013 och år 2017. Dessa år valdes eftersom de är åren innan de två senaste valen. LÄS MER

 5. 5. Främlingsfientliga åsikter bland elever : En intervjustudie om religionslärares arbetsstrategier för att motverka främlingsfientlghet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Adam Petersson Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Främlingsfientlighet; Skola;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studien ämnar undersöka hur lärare i ämnet religionskunskap arbetar mot främlingsfientlighet, hur dem ser på religionskunskapen som medel i detta arbete samt att undersöka vad lärarna har för erfarenheter av främlingsfientlighet inom ramen för skolan. Metod Studien har genomförts med en kvalitativ ansats, där jag intervjuat fem gymnasielärare i ämnet religionskunskap. LÄS MER