Sökning: "frågeställning flerspråkighet"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden frågeställning flerspråkighet.

 1. 1. Förskollärares användning av det verbala språket som redskap : En kvalitativ studie om samspel och flerspråkighet i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Karlsson; Ellinor Steen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forskning visar att flerspråkighet i förskolan kan vara en utmaning och barns språkliga bakgrund lätt hamnar i skymundan i verksamheten. Utifrån ett maktperspektiv kan förskollärares förhållningssätt vara väsentligt för att ge barn förutsättningar att kommunicera. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkigheten som en resurs

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mattias Wikhall; Linda Andersson; [2019]
  Nyckelord :Andraspråk; Flerspråkig; Identitet; Kodväxling; Modersmål; Språkpolicy; Språkutveckling; Tvåspråkig;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt har varit att ta reda på hur kunskapsläget ser ut i förhållande till flerspråkigheten som en resurs för andraspråkselever. Metoden vi har använt oss av för att ta reda på detta har vi baserat på en selektiv genomgång, utifrån systematiska och manuella sökningar via databaser innehållande aktuell forskning samt kvalitativa och kvantitativa studier. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av ett interkulturellt förhållningssätt för flerspråkiga elever i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :pontus nyhemer; ajla zisko; [2018]
  Nyckelord :flerspråkighet; interculture; interkulturalitet; multilingual; school; skola;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att redovisa vad forskning säger angående ett interkulturellt förhållningssätt och hur detta påverkar elevers språk- och kunskapsutveckling i skolan. Frågeställningen för denna kunskapsöversikt lyder: På vilka sätt kan ett interkulturellt förhållningssätt påverka flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling i grundskolan enligt forskning? Utgångspunkterna för detta arbete har varit interkulturalitet, det vill säga möten mellan personer med olika kulturella bakgrunder, där målet är ett möte som genomsyras av respekt, tolerans och öppenhet. LÄS MER

 4. 4. Språkande som resurs för lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Viktor Mauritz; [2018]
  Nyckelord :andraspråk; andraspråkselever; andraspråksutveckling; flerspråkighet; förstaspråk; inputhy-potes; interaktionshypotes; outputhypotes; sociokulturell teori; språkande;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken betydelse förstaspråket kan ha för andra-språkselevers lärande. Syftet uppnås med två frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Modersmålets betydelse för skolframgång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lobaba Merhi; Khouloud Hazzouri; [2018]
  Nyckelord :Andraspråkselever; Flerspråkighet; Modersmål; Språk tidigare år;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt är att undersöka modersmålets betydelse för elevernas skolframgång. För att besvara vår frågeställning Vilken betydelse har modersmålet för yngre flerspråkiga elevers skolframgång? har vi använt oss av databaserna Libsearch, ERIC och SWEPUB för att hitta pedagogiskt inriktat innehåll. LÄS MER