Sökning: "frågeställning geografi"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden frågeställning geografi.

 1. 1. Hur kundlojalitet och legitimitet påverkas av en greenwashingskandal

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Kristina Dahlin; Edda Ödqvist; [2022]
  Nyckelord :greenwashing; customer loyalty; newsmedias influence; social medias influence; sustainability; legitimacy; greenwashing; kundlojalitet; nyhetsmedias påverkan; social medias påverkan; hållbarhet; legitimitet;

  Sammanfattning : Frågeställning: Hur påverkas H&Ms kunder och dess lojalitet som följd av greenwashingskandaler, med hänsyn till deras befintliga hållbarhetssyn och hur de generellt påverkas av nyhetsmedia och social media? Hur förändrar H&M sin hållbarhetsrapportering för att stärka legitimiteten som följd av en förändrad kundlojalitet på grund av greenwashingskandal? Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera kundernas lojalitet till företag till följd av en greenwashingskandal, med hänsyn till nyhetsmedia och social media samt kundernas hållbarhetssyn. Vidare undersöks om och på vilket sätt företagen förändrar deras hållbarhetsredovisning som följd av greenwashingskandalen som påverkat kundlojaliteten för att upprätthålla legitimitet. LÄS MER

 2. 2. Språk- och kunskapsutvecklande undervisning med fokus på geografi i det flerspråkiga klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ahmad Alonaizan; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkiga elever; geografiämnet; geografiundervisning; språkutveckling; kunskapsutveckling; förstaspråket; andraspråket; arbetssätt; begrepp; lärande; skola; klassrum; lärare.;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie Språk- och kunskapsutvecklande undervisning med fokus på geografi i det flerspråkiga klassrummet är att undersöka om vilka faktorer som kan påverka arbetssätten i klassrummet av ökningen av flerspråkiga elever. Hur flerspråkiga elever ska kunna inkluderas på det mest effektiva sättet, men även hur lärarna ska kunna utveckla ett lärande som utvecklar flerspråkiga elever på bästa sätt, med fokus på elever som studerar geografi i årskurs 7 - 9. LÄS MER

 3. 3. Skåne under vatten - En studie om kommuners översiktliga planering mot stigande havsnivåer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Martin Alstermark; [2022]
  Nyckelord :Sea level rise; planning strategies; climate adaptation; master planning; coastal municipalities; resilience; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur svenska kommuner kan tänkas hantera stigande havsnivåer i dess översiktliga planering. Med hjälp av geografiska informationssystems-, litteratur-, och dokumentanalyser, som tillämpades på fallexemplen Trelleborgs och Kristianstads kommun i Skåne, kunde empiri genereras samt analyseras med hjälp av en egen framtagen modell. LÄS MER

 4. 4. Effekter av styrmedel på fordonsgasmarknaden : en fallstudie av Sverige och Finland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Andrea Carlgren; [2022]
  Nyckelord :investeringsstöd; biogasproduktion; uppgradering; fordonsgas; Mahalanobis avstånd;

  Sammanfattning : One third of Sweden’s greenhouse gas emissions originates from the transport sector, nearly exclusively from domestic road transport. To reach the goal of net zero emissions by 2045, biofuels are needed to complement the electrification of the vehicle fleet. LÄS MER

 5. 5. Förändrade användningsmönster av Karlstads centrum : En studie om Covid-19:s påverkan på Karlstads centrum som mötesplats

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Jennifer Ekener; Malin Okstam; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Karlstad city center; Meeting place; Social sustainability; Covid-19; Karlstads centrum; Mötesplats; Social hållbarhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva och undersöka på vilka sätt Karlstads centrum har en betydande roll för användare av centrum, hur människor har upplevt att Karlstads centrum som mötesplats har påverkats under Covid-19 samt vilka möjliga sociala konsekvenser detta inneburit för dessa användare. Genom en kvantitativ enkätundersökning och teorianknytning åsyftas följande tre frågeställningar att undersökas och analyseras:  Vilka möjliga sociala konsekvenser har Covid-19 haft på Karlstads centrum? På vilket sätt har Karlstads centrum en betydande roll för användare av centrum? Hur har nyttjandet av Karlstads centrum som mötesplats förändrats under Covid-19? Resultaten från studiens empiriska undersökning tillsammans med förankrade teorier visade att Covid-19 pandemin både påverkat det sociala klimatet i Karlstads centrum samt centrum som mötesplats. LÄS MER