Sökning: "frågeställning stress"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden frågeställning stress.

 1. 1. Självförmågans påverkan på upplevd stress bland gymnasieelever

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Martin Svensson; Cengizhan Caglayan; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Syftet är att undersöka elevers upplevda självförmåga och stress i gymnasiet. Den här studien handlar primärt om hur stressnivån hos gymnasieelever påverkas av deras självförmåga. LÄS MER

 2. 2. Stress hos pedagoger på förskolan : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Sandra Ulfves; Moa Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte & Frågeställning Studiens syfte är att ta reda på om stress bland pedagogerna på förskolan existerar och i vilken mängd. Studien undersöker även om det är någon skillnad på stressen beroende på om man är utbildad förskollärare eller barnskötare. Syftet med projektet är även att ge underlag för fortsatt forskning. LÄS MER

 3. 3. Varför köper vi på impuls? En kvalitativ studie om konsumentens inre motiv bakom impulsköp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Moa Ericsson Brandt; Johanna Schönberg; Anna Sundin; [2021]
  Nyckelord :Konsumentbeteende; Impulsköp; Inre motiv; Motivationsfaktorer; Semistrukturerad intervju; Business and Economics;

  Sammanfattning : Nyckelord: Konsumentbeteende, Impulsköp, Inre motiv, Motivationsfaktorer, Semistrukturerad intervju Forskningsfråga: Vilka inre motiv driver konsumenten att köpa på impuls? Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka de inre motiv som ligger bakom konsumentens beslut att handla på impuls och på så vis lämna ett kunskapsbidrag till tidigare forskning. Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats har använts för att besvara studiens syfte och frågeställning. LÄS MER

 4. 4. Covid-19’s påverkan på expatriater:En väg till work-life balance?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zidan Islam; Amelie Salih Belzu; [2021]
  Nyckelord :Expatriater; distansarbete; Covid-19 och Work-life balance;

  Sammanfattning : Expatriater beräknas vara cirka 90 miljoner runt om i världen. På grund av en globaliserad marknad förväntas antalet expatriater fortsätta att öka. Samtidigt har det noterats att expatriater i allmänhet har en dålig work-life balance (WLB). LÄS MER

 5. 5. DÖDEN OCH ARBETSPLATSEN - En kvalitativ sociologisk studie om att förstå arbetssituationen för en sörjande.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ingrid Orsén; Håkan Robinson; [2020-08-18]
  Nyckelord :arbete; sociologi; sörja; stöd;

  Sammanfattning : Syfte - Ur ett sociologiskt perspektiv skapa förståelse för hur förlusten av en anhörig påverkaten arbetstagares situation på jobbet.Frågeställning - Vilken betydelse för den sörjande hade följande: 1 relationer med chefernapå arbetsplatsen? 2. relationer med kollegorna på arbetsplatsen? 3. LÄS MER