Sökning: "frågeställning teknik"

Visar resultat 1 - 5 av 277 uppsatser innehållade orden frågeställning teknik.

 1. 1. En hållbar och värdeskapande affärsmodell : En studie om hur företag kan skapa värde genom att integrera hållbarhet i affärsmodellen

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Matilda Johansson; Elina Berglund; [2020]
  Nyckelord :Business model; BMI; CSR; resources; SBMI; sustainability; value; TBL; Affärsmodell; BMI; CSR; hållbarhet; resurser; SBMI; värde; TBL;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: En hållbar och värdeskapande affärsmodell - En studie om hur företag kan skapa värde genom att integrera hållbarhet i affärsmodellen. Författare: Elina Berglund & Matilda Johansson Nyckelord: Affärsmodell, BMI, CSR, hållbarhet, resurser, SBMI, värde, TBL. LÄS MER

 2. 2. K-regelverk i svenska bostadsrättsföreningar : En kvalitativ studie om valet av regelverk i en årsredovisning ger en rättvisande bild av verkligheten i bostadsrättsföreningars ekonomi

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Bahjat Pendro; Veronica Öqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Frågeställning: Hur påverkar valet av regelverk i en årsredovisning den rättvisande bilden av verkligheten i bostadsrättsföreningars ekonomi?  Syfte: Syftet med studien är att undersöka skillnaderna mellan K2 och K3, och om något regelverk bidrar till en årsredovisning som ger en mer rättvisande bild av en bostadsrättsförening. Metod: Studien använder en kvalitativ metod, baserad på primärdata från sju intervjuer från revisorer och redovisningsekonomer. LÄS MER

 3. 3. Tales of Foresight : En kvalitativ studie om berättelser kring futuristers arbetsmetoder

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jonas Claesson; Christoffer Axell; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel:            Tales of Foresight – En kvalitativ studie om berättelser kring futuristers arbetsmetoder   Nivå:            Avancerad, Magister   Författare:   Christoffer Axell,            Jonas Claesson                            (87/05/09)                     (95/01/12)      Handledare: Klara Regnö   Examinator: Johan Grindbergs   Datum: 2020-06-03   Insitution:    Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola   Syfte:            Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur futurister beskriver sina arbetsmetoder inom framtidsstudier.   Frågeställning:                                  Vilka berättelser använder futurister sig av när de förklarar sina arbetsbetsmetoder?   Kan berättelser skapa meningsfullhet om framtidsstudier och framtidsfrågor?      Metod:         Kvalitativ studie med fokus på intervjuer, tematisk innehållsanalys, narrativ ansats, tolkningsverktyg: Casual Layered Analysis modellen                       Slutsats:       Studien samlade in berättelser från futurister uti praktiken och identifierade 32   berättelser och metaforer som förklara deras beskrivningar av arbetsmetoder inom framtidsstudier och framtidsfrågor. LÄS MER

 4. 4. Påverkar företagets finansiella prestation styrelsens storlek? : - En kvantitativ studie gjord på företag registrerade på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Niklas Haeger; Felix Lange; Joel Lindholm; [2020]
  Nyckelord :Finansiell prestation; Styrelsens storlek; Bolagsstyrning; ROE; ROA;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Datum: 2020-06-08 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp  Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare: Niklas Haeger (97/01/16) Felix Lange (95/08/14) Joel Lindholm (95/12/05) Titel: Påverkar företagets finansiella prestation styrelsens storlek? Handledare: Fredrik Jeanson Nyckelord: Finansiell prestation, Styrelsens storlek, Bolagsstyrning, ROE, ROA Frågeställning: Hur påverkas styrelsens storlek av företagets finansiella prestation? Syfte: Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt företagets finansiella prestation påverkar styrelsens storlek i företag registrerade på Stockholmsbörsen. Metod:För att undersöka sambandet mellan finansiell prestation och antal styrelseledamöter genomfördes en kvantitativ studie med hjälp av datainsamling från urvalets årsredovisningar. LÄS MER

 5. 5. Militär innovation som resultat av aktörers mentala modeller av ny teknologi

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Ola Modig; [2020]
  Nyckelord :militär innovation; kognitiva bias; mental modell; konfirmeringsbias;

  Sammanfattning : Tidigare forskning om militär innovation har huvudsakligen förklarat innovativa skillnader medstrategisk kultur. Studien argumenterar för varför denna förklaringsfaktor snarare är ett underliggandeförhållande än konkret orsak till skillnader och ansluter sig till kritiken som betonar behovetav nya perspektiv i forskningsfältet, bland annat från kognitiv psykologi. LÄS MER