Sökning: "frågeställning till droger"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden frågeställning till droger.

 1. 1. Legalisering eller inte : en kvalitativ intervjustudie om ungdomars attityder inför en möjlig legalisering av cannabis i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Bengtsson Ida; Bondesson Ida; [2014]
  Nyckelord :Attitude; cannabis; cognitive dissonance; shame and pride; social bonds; Attityd; cannabis; kognitiv dissonans; skam och stolthet; sociala band;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse kring ungdomars attityder och deras upplevda livsvärld inför en möjlig legalisering av cannabis i Sverige. För att besvara syftet formulerade vi en frågeställning: Vilka tidigare kunskaper och erfarenheter formar ungdomarnas attityder till droger och hur ser deras attityder ut gentemot cannabis idag? Detta undersökte vi genom kvalitativa intervjuer med ungdomar mellan 15-20 år på ett kulturhus i en mellanstor stad i södra Sverige. LÄS MER

 2. 2. Att så ett frö i motvind : En kvalitativ studie gjord på ett SiS-boende i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Peter Lindqvist; Josephine Johansson; [2014]
  Nyckelord :ungdomar; socialt arbete; förbrytare; kriminell; tvångsvård; sociologi; socialpsykologi; beteendevetenskap.;

  Sammanfattning : Tvångsomhändertagandet av problematiska ungdomar ses idag ofta som ett psykiskt krävande arbete. Droger, kriminalitet och våld är centrala delar i ungdomarnas liv. Flertalet av de tidigare forskningarna som gjorts på området fokuserar mer på personalens och/eller de intagnas mående och inte på upplevelsen av deras tillvaro. LÄS MER

 3. 3. ”They all come back” : En kvalitativ intervjustudie om KRIS betydelse för fem medlemmar beträffande deras återanpassning till samhället efter anstaltsvistelse

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Maria Wadenheim; [2011]
  Nyckelord :KRIS; återanpassning; sociala bandteorin; stämplingsteorin och betydelse;

  Sammanfattning : Jag vill genom denna undersökning om återanpassning ta reda på hur situationen ser ut för personer som har kommit i kontakt med en ideell hjälporganisation med avsikt att lämna sina gamla liv bakom sig och påbörja en laglydig livsstil. Syftet med denna studie är således att ta reda på vilka faktorer som kan tänkas vara av betydelse för individer som ska återanpassas till samhället efter tidigare fängelsevistelser. LÄS MER

 4. 4. Projektet ”Aktiv förälder” : en kvalitativ studie om hur föräldrar upplever deltagandet i ett alkoholpreventivt projekt

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Liza Rossel; [2006]
  Nyckelord :Empowerment; Aktiv Förälder; Nätverk; Kognitiva tankebanor;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att öka kunskapen om deltagande föräldrars upplevelser av projektet ”Aktiv Förälder”. Studiens frågeställning var: Hur upplever deltagande föräldrar i projektet ”Aktiv Förälder” dess innehåll och mening? För att besvara frågeställningen tillämpades en kvalitativ metod där intervjuer genomfördes med fem deltagande föräldrar och projektledaren. LÄS MER

 5. 5. Skälig misstanke vid ringa narkotikabrott?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Joakim Hagström; Emil Snäll; [2004]
  Nyckelord :Droger och missbruk;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att underlätta hur man skall gå tillväga när man som polisman ska avgöra om skälig misstanke föreligger vid ringa narkotikabrott. Vi vill även försöka förklara begreppet skälig misstanke. Detta för att underlätta arbetet mot ringa narkotikabrott som vi snart kommer att ställas inför. LÄS MER