Sökning: "frågeställningar andra världskriget"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden frågeställningar andra världskriget.

 1. 1. Fredsälskande barbarer : En studie om Jönköpings-Postens gestaltning av Sovjetunionen under det andra världskriget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Johan Kihlblom; [2019]
  Nyckelord :Sovjetunionen; Jönköpings-Posten; andra världskriget; gestaltningsteorin; gestaltning; russofobi och rapportering.;

  Sammanfattning : I denna studie har Jönköpings-Postens gestaltning av Sovjetunionen från fem händelser under det andra världskriget undersökts. Händelserna som undersökts är: Molotov-Ribben­trop-pakten 1939, finska vinterkriget 1939–1940, operation Barbarossa 1941, slaget vid Stalin­grad 1942–1943 samt Nazitysklands kapitulation 1945. LÄS MER

 2. 2. Utformning av flerbostadshus med avseende på trygghet och trivsel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Lovisa Petersson; Qamar Tarabeih; [2018]
  Nyckelord :design plans; modern planning arrangement; site plan; apartment building; new housing estate; the million homes programme; safety; comfort; visualization; building design; housing adaptation; safe environment; residences; building permit documents; outdoor environment.; utformningsförslag; moderna planlösningar; situationsplan; flerbostadshus; nybyggnation; miljonprogrammet; trygghet; trivsel; visualisering; byggnadsutformning; bostadsanpassning; trygg miljö; bostäder; bygglovshandlingar; utemiljö.;

  Sammanfattning : Bostadsbristen som rådde i Sverige efter andra världskriget löstes genom ett bostadsprojekt som kom att kallas miljonprogrammet. Bostäderna som byggdes höll vid den tiden en hög standard invändigt medan utemiljön ofta bortprioriterades. LÄS MER

 3. 3. Olika men förenade : Integrationsarbete i en kommun

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Elisabeth Thorsén; [2016]
  Nyckelord :Integration; SOC - Sence of Coherence; Integration; KASAM - känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Under hösten 2015 har fler människor än någonsin sökt asyl i Sverige utifrån en av de svåraste flyktingsituationerna sedan andra världskriget. Socialstyrelsen visar genom jämförelser i hälsa på vikten av att människor integreras när de kommer till Sverige eftersom det påverkar deras hälsa. LÄS MER

 4. 4. Andra världskriget i tre dagstidningar : En studie om hur Ny Dag, Aftonbladet och Svenska Dagbladet gestaltar ett antal händelser under andra världskriget

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Elinor Persson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur de tre tidningarna Ny Dag, Aftonbladet och Svenska Dagbladet gestaltar sex specifika händelser under andra världskriget, händelserna är Kristallnatten, krigets början, Sovjet anfaller Finland, tredje rikets invasion av Norge, tredje rikets invasion av Danmark och Hitlers död. De specifika händelserna är kulturellt och geografiskt nära Sverige. LÄS MER

 5. 5. Stadsförnyelse i waterfrontområden - en jämförelse mellan Norra Älvstranden i Göteborg och HafenCity i Hamburg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Annette Nordenstein; [2014-06-04]
  Nyckelord :Urban renewal; waterfront; sustainable regeneration; gentrification;

  Sammanfattning : Några stadier i utvecklingen för waterfrontområden kan identifieras; strategiskuppväxt, industrialisering, avindustrialisering och förnyelse. Ofta är förändringar iekonomiska förhållanden och ny teknologisk utveckling de primära krafterna somgett upphov till nya rumsliga och funktionella relationer mellan hamnen och staden. LÄS MER