Sökning: "frågeställningar bygg"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden frågeställningar bygg.

 1. 1. Byggnadsmaterials klimatpåverkan med avseende på koldioxidutsläpp : under materialproduktion och byggnadens energianvändning, fallstudie av Kungsängstorg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Gabriel Aslan; Saga Järvinen Strand; [2022]
  Nyckelord :IDA ICE; LCA; EPD; material; sandwichpanel; KL-trä; stenull; glasull; hampafiber; klimatpåverkan; hallbyggnad; energianvändning;

  Sammanfattning : The largest contributor to global warming from the construction and real estate sector comes from the emission of greenhouse gases during the production and usage phases of buildings. During production the leading contributor accounting for emissions is material production while the largest impact in the usage phase is due to energy used for heating, where the largest heat losses occur through building envelopes. LÄS MER

 2. 2. Masshantering vid infrastrukturprojekt : Ökad användbarhet och minskade transportlängder av överskottsmassor

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Paulina Karlsson; Ida Lasses; [2022]
  Nyckelord :Masshantering; överskottsmassor; transporter;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är högst aktuellt i hela samhället. Bygg- och anläggningsbranschen står för en utmaning med att uppehålla en hög byggtakt som bemöter behovet av ny infrastruktur samtidigt som Sveriges miljömål med hänsyn till hållbar utveckling ska uppnås. Idag hanteras massor från schaktarbete inte till sin fulla potential. LÄS MER

 3. 3. Normbrytande kvinnor : - En kvalitativ studie om kvinnliga lagerarbetare

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nathalie Engshagen; Ninsun-Sima Bahho; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Feeling belonging to your work group can be a fundamental factor for wellbeing at work,however, for minority groups the sense of belonging can be limited. The purpose of this studyis to gain a deeper understanding of how women experience, and adapt, in a male-dominatedworkplace. LÄS MER

 4. 4. Tillämpningen av grön finansiering och dess effekt på hållbarhet i fastighetsbolag : En explorativ studie kring sambandet mellan grön finansiering och miljöprestation i den svenska fastighetsmarknaden

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Aden Ayub; Mohammed Atid; [2022]
  Nyckelord :Green Finance; Environmental Performance; CSR; Sustainable Investment; Grön finansiering; Miljöprestation; CSR; Hållbar investering;

  Sammanfattning : Kapital- och finansmarknadens beskrivs inneha en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle och särskilt i den svenska bygg- och fastighetssektorn som idag står för en stor del utav de totala växthusgasutsläppen. Kapital åsidosatt till hållbara investeringar, s.k. LÄS MER

 5. 5. Prisjustering i entreprenadavtal vid kostnadsändring - Om ändring av avtalat pris enligt AB 04 kap 6 § 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Gustavsson; [2022]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bygg- och anläggningsbranschen har under de senaste två åren stått inför stora utmaningar till följd av de prishöjningar som har skett på byggmaterial. Pandemi, råvarubrist, krig och sanktioner är några anledningar till de kostnadsökningar som nu drabbat svenska entreprenader. Till följd av detta har tillämpningen av AB 04 kap. LÄS MER