Sökning: "frågeställningar organisation ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden frågeställningar organisation ledarskap.

 1. 1. Att höra utan ansträngning : ljudutjämningssystem i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Tove Hessmark Pehrsson; Cornelia Levin Tolvhed; [2021]
  Nyckelord :förändringsarbete; implementering; inkludering; ljudmiljö; ljudutjämningssystem;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Levin Tolvhed, Cornelia och Hessmark Pehrsson, Tove (2021). Att höra utan ansträngning – ljudutjämningssystem i praktiken. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Men, varför män?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Elvira Tenggren; Agnes Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Genus; Ledarskap; Organisation; Vertikal könssegregering; Homosocial reproduktion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problemområde: Begränsningarna i den tidigare forskningen öppnar upp för möjligheten att byta perspektiv från kvinnors synsätt på varför de har svårigheter att klättra i hierarkin till mäns uppfattning om varför det finns en överrepresentation av män på chefspositioner. Eftersom män besitter störst andel höga befattningar vill vi skapa en ökad förståelse för mäns handlingar och uppfattningar om chefskap, och därmed bidra till maskulinitetsforskningen. LÄS MER

 3. 3. För vems ögon : - en studie om hur föskollärare dokumenterar stödinsatser i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Therese Granat; [2021]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; dokumentation; stödinsatser; uppföljning; utvärdering.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Granat, Therese (2021). För vems ögon? En studie om hur förskollärare dokumenterar stödinsatser i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Lika barn lika bäst : En kvalitativ fallstudie av den interna kommunikationen på IKEA Sundsvalls intranät

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Andreas Bohman; Viktor Fellbrink; [2021]
  Nyckelord :Nyckelord: Intranät; Internkommunikation; Medarbetare; Ledare; Organisationskultur;

  Sammanfattning : Problemformulering: Idag har internkommunikation en viktig roll i en organisation, samtidigt är intranätet i sin tur en central del av den interna kommunikationen. Historiskt sett har majoriteten av forskningen kring intranät kretsat kring tekniska aspekter. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogens roll i skolutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Josefine Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Den lärande organisationen; ledarskap; organisation; skolutveckling; specialpedagogens roll;

  Sammanfattning : Jönsson, Josefine (2021). Specialpedagogens roll i skolutveckling. Specialpedagogprogrammet, Instutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Syftet med arbetet är att undersöka hur två grundskolor arbetar med skolutveckling och hur specialpedagogens kompetens tas tillvara i detta arbete. LÄS MER