Sökning: "frågeställningar psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 269 uppsatser innehållade orden frågeställningar psykologi.

 1. 1. Kan tron på en rättvis värld predicera tillfredställelse med livet? : En undersökning om förhållandet mellan tron på en rättvis värld och tillfredställelse med livet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Therese Pedersen-Backman; [2024]
  Nyckelord :tron på en rättvis värld; tillfredställelse med livet; BJW; SWLS; Sverige;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om studenters tro på en rättvis värld (BJW) kan predicera deras subjektiva tillfredställelse med livet. Två frågeställningar formulerades, ”Kan Generell BJW predicera tillfredställelse med livet?” samt ”Kan Personlig BJW predicera tillfredställelse med livet?”. LÄS MER

 2. 2. “Det här är liksom hjärnkirurgi fast med psykologi” En kvalitativ analys av terapeuters upplevelser av att bedriva psykedelisk terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Josefin Brodell; Emil Kling Ek; [2024]
  Nyckelord :psychedelic; psychotherapy; phenomenology; qualitative and ethics; psykedelisk; psykoterapi; fenomenologi; kvalitativ och etik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förändrade medvetandetillstånd tycks alltid ha fascinerat människor och psykoaktiva växter och svampar har använts i ceremoniella och medicinska syften världen över i århundraden. Psykedeliska substanser beskrivs i aktuell forskning inducera icke-ordinära medvetandetillstånd som tar sig uttryck i form av förvrängd kognition och perception, starka känslopåslag samt mystiska och svårbeskrivliga upplevelser. LÄS MER

 3. 3. Att bemöta en andlig kris inom en professionell kontext. - ett Mad studies perspektiv på medikaliseringen av transpersonella erfarenheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Savannah Rosén; [2023-11-29]
  Nyckelord :Andlig kris; spiritual emergency; spiritual emergence; mystika erfarenheter; transcendens; psykedelisk terapi; kris; psykos; socialt arbete; multi-disciplinärt; psykoterapi; mad studie; trauma; posttraumatisk växt;

  Sammanfattning : Inledning: Inom det biomedicinska och sekulära paradigmet så tolkas gränsöverskridande tillstånd som patologi. Det som personer själva anser vara andliga erfarenheter blir diagnostiserade som psykos eller hallucinationer. LÄS MER

 4. 4. PSYKOTERAPEUTERS ERFARENHETER VID BEHANDLING AV GENERALISERAT ÅNGESTSYNDROM

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nadja Avian; Eva Vilhelmsson; [2023]
  Nyckelord :generaliserat ångestsyndrom; psykoterapi; psykoterapeut; behandling; kognitiv beteendeterapi;

  Sammanfattning : Generaliserat ångestsyndrom (GAD) är en kronisk sjukdom som innebär personligt lidande, nedsatt funktionsförmåga och försämrad livskvalitet och är det ångesttillstånd som behandlas minst framgångsrik. Syftet med denna uppsats var att undersöka kognitiv beteendeterapi (KBT) psykoterapeuters erfarenheter vid behandling av GAD samt vilka behandlingsmetoder de använder i arbetet med GAD, utifrån följande frågeställningar; (1) Vad är KBT psykoterapeuters erfarenheter av behandling av GAD? och (2) Hur går KBT psykoterapeuter till väga vid behandling av GAD. LÄS MER

 5. 5. Förekommer det skillnader mellan juristers och gemene mans moraliska ståndpunkter?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Guldbrand; Eloise McLellan; [2023]
  Nyckelord :moral; personliga värderingar; beslutsfattande; jurister; sociala värderingar; morality; personal values; decision making; attorneys; social values; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om juristers moraliska uppfattning skiljer sig från gemene mans moraliska uppfattning. Den teoretiska bakgrunden om moral utgick från Haidts “Moral Foundations theory”, i enlighet med denna teori utgick studien från att det finns fem olika moraliska principer som utgör den moraliska kompassen. LÄS MER