Sökning: "frågeställningar psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade orden frågeställningar psykologi.

 1. 1. Psykoterapeuten har också en kropp: en kvalitativ studie om kroppen och självomhändertagande i psykoterapi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Helena Aaltonen; Katarina Lundblad; [2021]
  Nyckelord :Body awareness; therapeutic embodiment; self-care; compassion fatigue; mindfulnessbased stress reduction; mindful self-compassion; thematic analysis; kroppsmedvetenhet; terapeutisk närvaro; självomhändertagande; empatitrötthet; mindfulnessbaserad stressreduktion; tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to achieve a deeper understanding of how psychotherapists consciously work with body signals to better understand the patient and themselves. In relation to overall aim, the study also includes several questions for example: What have psychotherapists learnt during their education about body awareness? Does the integration of the body contribute to any values such as reflecting on the need for self-care? Qualitative analysis method was used, and data was collected with semi-structured interviews which were conducted with ten registered psychotherapists who are primarily working with adults. LÄS MER

 2. 2. Påverkar polisens attityder till brottslingar deras inställning till vilken förhörsstil som bör användas?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Pernilla Tönnäng; [2021]
  Nyckelord :Police officer´s attitudes; Attitudes to offenders; Police officer´s interrogation style; Economic offenders; Sex offenders; Polisens attityder; Attityder till brottslingar; Polisens förhörsstil; Ekobrottslingar; Sexualbrottslingar;

  Sammanfattning : Syftet med förekommande studie var att undersöka om polisens attityder till två olika typer av brottslingar, ekobrottslingar respektive sexualbrottslingar skiljde sig åt och om attityden till dessa brottslingar påverkade deras inställning till vilken förhörsstil som borde användas samt om polisen förespråkade en mer dominant förhörsstil vid förhör med misstänkta för sexualbrott jämfört med misstänkta för ekobrott. För att kunna besvara studiens frågeställningar användes en kvantitativ metod med en mellangruppsdesign. LÄS MER

 3. 3. Chefers inställning till fortsatt distansarbete efter covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Malin Brorsson; Philip Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Remote work; remote manager; virtual workplace; job performance; job satisfaction; Distansarbete; distansledarskap; digital arbetsplats; arbetsprestation; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden har påtagligt förändrats under den pågående covid-19-pandemin och en stor andel av den yrkesverksamma befolkningen har börjat arbeta hemifrån. Övervägande del av den svenska yrkesverksamma befolkningen vill se en hybridlösning av distansarbete efter pandemin. LÄS MER

 4. 4. Samforskning: en kvalitativ studie om samforskning som kvalitets- och utvärderingsmetod

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ann-Charlotte Alm Reich; Anette Axelsson; [2021]
  Nyckelord :samforskning; relation; tematisk analys; evidens; tyst kunskap co-research; relationship; thematic analysis; evidence; silent knowledge; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka utvärderingsmetoden samforskning. Utifrån tre huvudfrågor har författarna genom intervjuer, både enskilda och i fokusgrupp, försökt nå en fördjupad förståelse för vilka fördelar och svårigheter som finns med samforskning, samt hur denna står sig i förhållande till samhällets krav på utvärdering och evidens. LÄS MER

 5. 5. Upplever personer från etniska minoritetsgrupper att de måste inta olika roller i syfte att anpassa sig till samhället?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Karin Andersson; Nada Mussadar; [2021]
  Nyckelord :minority groups; assimilation; role-playing; dual identity; minoritetsgrupper; assimilation; rolltagande; dubbelidentitet;

  Sammanfattning : Människan är en social varelse och att tillhöra ett socialt sammanhang är centralt. Syftet med detta arbete är att studera hur individer från etniska minoritetsgrupper agerar för att möta det omgivande samhället. LÄS MER