Sökning: "frågeställningar psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade orden frågeställningar psykologi.

 1. 1. Prolonged exposure vid PTSD efter förlossningstrauma – terapeuters perspektiv– En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Heléne Östergren; [2023]
  Nyckelord :PTSD; birth trauma; CBT; treatment; Prolonged exposure; therapists’ perspective.; PTSD; förlossningstrauma; KBT; behandling; Prolonged exposure; terapeutperspektiv.;

  Sammanfattning : Cirka 3 % av kvinnor som fött barn uppfyller DSM-5 diagnostiska kriterier för PTSD, och minst en tredjedel uppger att de upplevt förlossningen som traumatisk. Prolonged exposure (PE) är en evidensbaserad traumafokuserad kognitiv beteendeterapi och en effektiv behandling för att reducera PTSD-symptom över en varierad traumatiserad population. LÄS MER

 2. 2. Personlighetsdrag och door-in-the-face-tekniken i ett ultimatumspelscenario

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Fredrik Stannow; Rut Lugnér; [2023]
  Nyckelord :Door-in-the-face-technique; ultimatum game; five factor model of personality; social influence strategies; Door-in-the-face-tekniken; ultimatumspelet; femfaktormodellen; strategier för social påverkan; Social Sciences;

  Sammanfattning : The study conducted aimed to answer two different question statements: does the door-in-the-face technique influence willingness to accept a monetary offer in a ultimatum game scenario consisting of two steps, where participants were first presented with a lower bid followed by a higher bid and is there any personality trait within the five-factor model of personality related to a greater tendency to accept bids when the door-in-the-face technique was used? The study used a quantitative method consisting of two parts, one experiment where the door-in-the-face technique was applied in a reconstructed ultimatum game followed by a self-assessment questionnaire intended to measure personality traits from the five-factor model. The participants were all students at Lunds University and a total of 34 participants took part in the experiment. LÄS MER

 3. 3. Motivation, mening och förändring i depressionsbehandling – en kvalitativ studie om patientupplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Axel Andersson; [2023]
  Nyckelord :major depression; thematic analysis; therapeutic processes; egentlig depression; tematisk analys; terapiprocesser; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine patients’ experiences of psychological treatment for depression, with an emphasis on motivation, meaning, and change. The study used qualitative methods, specifically thematic analysis with a critical realist epistemological foundation. LÄS MER

 4. 4. Predicerar relationen till ens ledare och personlighet arbetstillfredsställelse? En empirisk studie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Fanny Olsson; Gerard Mach; Maximilian Fuchs; [2022]
  Nyckelord :Arbetstillfredsställelse; Ledarskap; LMX; Personlighet; Big Five; Social Sciences;

  Sammanfattning : People spend a substantial amount of their life at work. In relation to this job satisfaction is important for employees and organizations. The study’s aim was to examine if employee’s job satisfaction is predicted by personality and relationship to one’s leader. LÄS MER

 5. 5. “ATT VARA LITEN” SPECIALISERAD BEHANDLING FÖR SMÅ BARN MED TRAUMA En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Pia Lelliott; Frida Rosenström; [2022]
  Nyckelord :emotional trauma; psychological trauma; posttraumatic stress; severe stress; infant; toddler; preschooler; small child; treatment; intervention; therapy; psykiskt trauma; psykologiskt trauma; posttraumatisk stress; svåra påfrestningar; spädbarn; småbarn; förskolebarn; litet barn; behandling; intervention; terapi;

  Sammanfattning : Idag finns ett starkt forskningsstöd som visar att små barn utvecklar PTSD eller andra stressrelaterade symtom i samband med trauma i lika eller högre grad än äldre barn, ungdomar och vuxna. De yngsta barnens starka beroende av sina vårdnadshavare för överlevnad och skydd i kombination med deras utvecklingsmässiga omognad gör de minsta barnen till en särskilt utsatt och sårbar grupp. LÄS MER