Sökning: "frågor djupintervju"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden frågor djupintervju.

 1. 1. Det mångfacetterade rummet. : Rektors tolkning av frirummet gällande organisering av arbetet med särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Cristina Tiljander; [2019]
  Nyckelord :Rektor; särskilt stöd; frirum; specialpedagogik; skolorganisation;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att belysa rektorers tolkning av frirummet gällande organisering av arbetet med särskilt stöd. Med en hermeneutisk ansats kopplad till pragmatism, främst kritisk pragmatism, och frirumsteorin, samt med djupintervju som verktyg utgör tre centrala frågor utgångspunkten för undersökningen. LÄS MER

 2. 2. Patienters uppfattning av information innan anti-VEGF behandling

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Åsa Densborn; [2017]
  Nyckelord :Patienter; information; AMD; anti-VEGF behandling; fenomenografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Age-related macula degeneration (AMD) drabbar framförallt äldre människor. Synen blir snabbt försämrad i de centrala delarna. Tidigare studier har identifierat att otillräcklig information kan skapa oro inför behandlingen. För att utveckla informationen är det betydelsefullt att veta hur informationen uppfattas. LÄS MER

 3. 3. ”Man vill kunna göra mer, för elevernas skull” En studie om de begränsningar personalen på två grundsärskolor upplever i arbetet med språk och kommunikation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jessica Gaffney; [2016-02-17]
  Nyckelord :Språk och kommunikation; AKK; grundsärskolan; upplevda; begränsningar; enkät; djupintervju;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka eventuella begräsningar personalstyrkan på två grundsärskolor upplever i sitt arbete med språk och kommunikation och på vilket sätt dessa eventuella begränsningar har en påverkan på elevernas möjlighet till lärande inom språk och kommunikation. Ett delsyfte har varit att upptäcka skillnader och likheter mellan de bägge skolorna. LÄS MER

 4. 4. Varför företag hållbarhetsredovisar : En studie om företags motiveringar och hållbarhetsredovisningens funktion

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Goran Vukoja; [2016]
  Nyckelord :Hållbarhet; Hållbarhetsredovisning; Hållbar Utveckling; Etik; Intressent; Legitimitet; CSR; Global Reporting Initiative; GRI.;

  Sammanfattning : I samband med att en rådande överkonsumtion av planetens resurser identifierats har hållbarhet vuxit fram som ett centralt ämne i samhället. Företag klassas som kritiska aktörer i ett globalt strävande efter åtgärder mot överkonsumtionen och har därmed mötts med hårdare krav på att bidra till en hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. Sorglig musik : En studie om sorglig musik och dess framkallande av känslor hos lyssnaren

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Eric Sällström; [2015]
  Nyckelord :the arousal theory; Djupintervju; intervjupersoner; känslor; musikaliska stycken; sorglig musik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att pröva den mer filosofiskt grundade teorin the arousal theory genom empiriska studier. Uppsatsen baseras på en kvalitativ undersökning, bestående av djupintervjuer, avseende huruvida sorglig musik kan framkalla känslan av sorg hos lyssnaren. LÄS MER