Sökning: "från formuleringsarenan till realiseringsarenan"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden från formuleringsarenan till realiseringsarenan.

 1. 1. Vem får välja i förskola och skola : En fenomenografisk studie i pedagogers uppfattningar om barn och elevers inflytande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Titti Linder; Mari-Louise Johansson; [2018]
  Nyckelord :Demokrati Makt Relationell kompetens;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är våra tankar kring barn och elevers olika förutsättningar att medverka i ett demokratiskt sammanhang. Påverkansfaktorer som framhålls är aktuell samhällssyn och människosyn, förändringen från kollektiva till individuella utbildningssammanhang i förskola och skola samt de konsekvenser pedagogers roll får i förhållande till barn och elevers likvärdiga möjligheter till inflytande. LÄS MER

 2. 2. The Computing Curriculum : En textanalys av rekommendationer för implementeringen av den nya läroplanen i England 2014

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Angermund; [2018]
  Nyckelord :Programmeringsundervisning; programmering; läroplan; computing curriculum;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie syftar till att problematisera och diskutera argument som ligger till grund för läroplansförändringar. I följande studie studeras rekommendationer som låg till grund för implementeringen av den nya läroplanen i England 2014, ”The computing curriculum”, då man önskade marknadsanpassa undervisningen inom digital teknik (digitalisering). LÄS MER

 3. 3. Det inspekterade stödet : En studie om Skolinspektionens tillsyn av gymnasieskolors arbete med stödinsatser under åren 2014–2016

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Andrea Södergren; Fredrik Sjöman; [2017]
  Nyckelord :Extra anpassningar; Särskilt stöd; Stödinsatser; Skolinspektionen; Tillsyn; Vitesföreläggande;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att undersöka Skolinspektionens regelbundna tillsyn, anmälningsärenden samt beslut om vitesförelägganden under åren 2014-2016. Undersökningsområdet har varit gymnasieskolans stödinsatser samt vilka lagändringar som sker under 2014 och vilka insatser från Skolverket inom området som sätts in och huruvida dessa påverkat utfallet av anmälningar och brister vid Skolinspektionens granskning de undersökta åren. LÄS MER

 4. 4. IPads i undervisningen Ett digitalt skolutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Parthéna Nikitidou; [2016-12-23]
  Nyckelord :läroplansteori; skolutvecklingsprojekt; 1:1; en dator per elev; IT-satsning; digitala medier; iPads;

  Sammanfattning : Syfte I studien har ett skolutvecklingsprojekt med införande av iPads i skolor studerats. Syftet med det här arbetet har varit att försöka förstå hur en satsning med 1:1 går till och undersöka bakomliggande motiv till satsningen, som är gjord i en multikulturell stadsdel med låg medelinkomst och hög arbetslöshet. LÄS MER

 5. 5. I vems hand ligger makten? : En undersökning av formuleringsarenans påverkan på transformeringsarenan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maja Wendel Örtqvist; [2016]
  Nyckelord :Betyg; bedömningsstöd; innehållsanalys; läroplansteori; reformer;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker om reformen från 2011 om betyg i årskurs 6 påverkade läromedelsförfattarna för matematik i grundskolan. Särskilt studeras reformen påverkade dem att ändra innehållet i lärarhandledningar i matematik så som att lägga till eller utvidga avsnitten om bedömning och bedömningsstöd. LÄS MER