Sökning: "frånvaroproblematik"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet frånvaroproblematik.

 1. 1. Hemmasittare: ofrivillig skolfrånvaro och stigmatiserad självbild : En intervjustudie om frånvaroproblematik bland skolungdomar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sabine Wåhlin; Jonas Söder; [2020]
  Nyckelord :Hemmasittare; frånvaroproblematik; skolmiljö;

  Sammanfattning : Hemmasittare är ett relativt nytt fenomen i Sverige och syftar till barn och ungdomar som av olika skäl inte går i skolan. Detta är ofta relaterat till psykiskt dåligt mående såsom oro, ångest och depression och oftast känner föräldrar eller vårdnadshavare till skolfrånvaron. LÄS MER

 2. 2. Hemmasittare : Varför växer antalet hemmasittare? och hur ska vi förebygga det växande problemet i skolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Petra Norström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Frånvaro i grundskolan både ogiltig och giltig kan leda till hemmasittarproblematik. Frånvaron kan på kort sikt leda till att eleven inte når kunskapsmålen i ämnena och blir då inte behörig för gymnasiestudier. LÄS MER

 3. 3. Inspiration och konsekvens en studie av motiverande faktorer inom gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Karsten Karlsson; [2016]
  Nyckelord :lärande; motivation; klassrum; frånvaro;

  Sammanfattning : Frånvaron bland gymnasieelever är idag ett nationellt problem och kan ofta vara ett tecken på att eleverna inte tycker att skolan känns meningsfull. Syftet med denna uppsats är att, med avstamp i denna frånvaroproblematik, undersöka vilka faktorer inom skolan som ur elevernas perspektiv påverkar huruvida de kommer i tid eller över huvud taget närvarar på lektionerna samt vilka konsekvenser eleverna upplever i samband med frånvaro och sena ankomster. LÄS MER

 4. 4. Idrottsundervisningens frånvaroproblematik - orsaker och verkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Tobias Månsson; Johan Jense; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna studie har varit att öka vår egen kunskap om elever som sällan eller aldrig deltar i idrottsundervisningen på gymnasiet. Ingångsvinkel vi har valt till arbetet är att se om kön, fritidsaktiviteter och yttre faktorer som utseende har inverkan på närvaron vid idrottstimmarna i skolan. LÄS MER