Sökning: "fragmenterade branscher"

Hittade 1 uppsats innehållade orden fragmenterade branscher.

  1. 1. Affärsutveckling av svenska mikro- och småföretag i fragmenterad industri.

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Joakim Tuutti; Jessica Grunewald; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I denna uppsats som avhandlar affärsutveckling i mikro – och små industriföretag i fragmenterade branscher är vår undersökningsfråga: ”Hur kan en enskild mindre aktör på en fragmenterad marknad inom svensk tillverkningsindustrin, affärsutveckla sina affärer, stärka sin egen position och förbättra sin lönsamhet?” Huvudsyftet med uppsatsen är att ”att skapa förståelse samt generera förslag på hur mikro- och småföretag verksamma inom en fragmenterad bransch kan gå tillväga för att affärsutveckla sig och sin verksamhet”. Det finns även tre delsyften, nämligen att: kartlägga de problem som finns för aktörerna i fragmenterade branscher, identifiera drivkrafter och hinder för affärsutveckling i dessa samt att uppsatsen skall utmynna i förslag till lämpliga affärsstrategier för mikro – och småföretag verksamma i en fragmenterad bransch. LÄS MER