Sökning: "framgångsfaktorer och hinder för elevhälsan"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden framgångsfaktorer och hinder för elevhälsan.

 1. 1. En studie av elevhälsans och lärares organisation kring nyanlända elever

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Leonida Kembro; [2017]
  Nyckelord :Elevhälsa; Likvärdig utbildning; Nyanlända elever;

  Sammanfattning : Leonida Kembro (2017). Specialpedagogprogrammet, Lärande och samhälle. Skolutveckling och ledarskap, Malmö högskola.En studie av elevhälsans och lärares organisation kring nyanlända elever- A study of student health care and teachers` organization regarding newly arrived students. LÄS MER

 2. 2. Att lyckas i övergången : En intervjustudie om pedagogers erfarenheter avövergångsprocessen mellan förskola och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Maria Hallman; Malin Nyman; [2017]
  Nyckelord :specialpedagogik; övergångsprocesser; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att nå kunskap om faktorer som möjliggör en lyckad övergångsprocess för barn och elever. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer användes för att fånga tankar och erfarenheter hos pedagoger verksamma i förskola och förskoleklass. LÄS MER

 3. 3. Framgångsfaktorer och hinder för elevhälsoarbete : Ingen organisation är starkare än dess svagaste länk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Malin Lennholm; [2013]
  Nyckelord :students`health; inclusion; special education; sociocultural perspective; activity theory; elevhälsa; inkludering; specialpedagogiska perspektiv; särskild undervisningsgrupp; sociokulturellt perspektiv; aktivitetsteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera framgångsfaktorer, samt att påvisa hinder för att uppnå en fungerande elevhälsoorganisation, samt att visa hur Elevhälsans olika yrkeskompetenser bidrar till ett framgångsrikt elevhälsoarbete på en skola.Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa djupintervjuer av Elevhälsans personal i åk 6-9 på en skola i en mellansvensk kommun, som enligt Skolverket anses ha en väl fungerande Elevhälsa. LÄS MER

 4. 4. Elevhälsa på Gymnasiet

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Dan Sagemo; [2012]
  Nyckelord :Fokusgrupper; framgångsfaktorer; hinder; gymnasieskola; organisationsnivå; organisationsteorier; elevhälsa;

  Sammanfattning : Sammanfattning/ Abstract Detta är en studie om specialpedagogiskt arbete på organisationsnivå. Studien undersöker via fokusgrupper vad olika aktörer (gymnasielärare, rektorer, elevhälsopersonal, förvaltningschef, elevhälsochef) uttrycker om elevhälsa och vad som kan hindra respektive bidra till positiv utveckling av elevhälsan på en gymnasieskola, ur ett organisationsperspektiv. LÄS MER