Sökning: "framgångskriterier"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet framgångskriterier.

 1. 1. Byggprojektledarens kompetensbehov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Sofia Rieloff; [2020]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer; framgångskriterier; byggprojektledaren; projektledning; ledarskap; ledarskapsegenskaper; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Frågeställningar: - Vilka ledarskapsegenskaper och kompetenser bör byggprojektledaren utveckla för att leda ett framgångsrikt projekt? - Skiljer sig byggprojektledarens ledarskap och kompetens beroende på projektets storlek? - Vilka ledarskapsegenskaper kan användas för att underlätta och effektivisera utbildningen av nya projektledare? Syfte: Studien syftar att identifiera vilken kompetens och ledarskapsfärdighet en byggprojektledare bör utveckla för att leda ett framgångsrikt projekt. Studien ämnar även att undersöka vilka framgångsfaktorer som kan användas för att underlätta och effektivisera utbildningen av nya projektledare. LÄS MER

 2. 2. Formativ bedömning i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Rebecka Bolin; [2019-03-11]
  Nyckelord :Formativ bedömning; matematik; återkoppling; lärandemål; självbedömning; kamratbedömning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några lärare arbetar med formativ bedömning i sin matematikundervisning. Frågeställningen som studien besvarar är “Vilka strategier använder grundskollärare när de arbetar med formativ bedömning i en matematikundervisning?”. LÄS MER

 3. 3. Synliggör lärare lärandemål och vad uppfattar eleverna : En studie av lärares syn jämfört med elevernas upplevelse

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Linnea Åström; [2019]
  Nyckelord :Formativ bedömning; lärandemål; framgångskriterier; matematik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, utifrån nyckelstrategi 1 inom till formativ bedömning, undersöka hur lärare klargör, delger och skapar förståelse för lärandemål samt framgångskriterier inom ämnet matematik. Studien undersöker hur elever uppfattar dessa mål och kriterier samt deras uppfattning om hur läraren synliggör dessa. LÄS MER

 4. 4. Att klargöra, dela och förstå lärandemålen och framgångskriterierna i idrott och hälsa : en kvalitativ innehållsanalys av idrottsdidaktiska böcker

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Lovisa Källvant; [2017]
  Nyckelord :assessment for learning; gormative assessment; physical education and health; sports didactics; learning intentions; criteria for success; key strategies; bedömning för lärande; formativ bedömning; idrott och hälsa; idrottsdidaktik; lärandemål; framgångskriterier; nyckelstrategier;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med undersökningen är att undersöka hur nyckelstrategin ”att klargöra, dela och förstå lärandemålen och framgångskriterierna” beskrivs i idrottsdidaktisk litteratur. Följande frågeställning syftar till att uppfylla syftet: Hur skildras nyckelstrategin i de idrottsdidaktiska böckerna? Den övergripande frågeställningen förtydligas med följande frågor: 1) Nämns nyckelstrategin explicit i texterna? 2) Finns det spår av nyckelstrategin i texterna? Metod För att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna analyserades fyra idrottsdidaktiska böcker med en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Resurshantering i multiprojektmiljöer : Projektledarens påverkan på organisationens resurshantering

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Sara Hansen; Maria Ekman; [2017]
  Nyckelord :Success Criteria; Multiprojects; Project Management; Resource Allocation; Resource Management; Framgångskriterier; Multiprojekt; Projektledning; Resursallokering; Resurshantering;

  Sammanfattning : Resurshanteringen är en viktig del av arbetet i ett projekt och hur resursallokeringen går till är avgörande för projektet och resultatets framgång. Trots att resursallokering är extra problematiskt i multiprojektmiljöer finns det relativt lite forskning inom ämnet. LÄS MER