Sökning: "framställning representation"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden framställning representation.

 1. 1. BLOOD-REDWASHING - En kritisk innehållsanalys av kvinnokroppens representation för kommersiellt syfte och PR i en kampanj av Libresse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Klara Drotz; [2021-03-04]
  Nyckelord :Feminism; postfeminism; kvinnokroppens framställning roll i medier; PR-kritik; Corporate Social Responsibility CSR ; kommersialiserad hållbarhet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och kartlägga hurkvinnokroppen och dess funktioner framställs i PR- ochreklamsammanhang för företag som säljer hygienprodukter för kvinnor,specifikt Libresse.Teori: Feminism vs. LÄS MER

 2. 2. Genusrollers framställning i barnlitteratur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Bolin; Lotten Jonsson; [2021]
  Nyckelord :genusroller; genus; barnlitteratur; egenskaper; könsroller;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar hur karaktärers egenskaper framställs i barnlitteratur och då specifikt egenskaper kopplade till genus. Den behandlar hur könsroller framställs i form av manligt och kvinnligt. Vidare diskuteras hur dessa framställningar kan komma att påverka barns skapande av genusidentitet. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av Fria Tider från mellanförskapets perspektiv : En medieetnografisk undersökning med ett publikperspektiv från andragenerationen invandrare.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Tim Lundberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna undersökning studerade upplevelser och tolkningar av hur invandrarkritiska alternativmediet Fria tider skriver om invandrare från ett mellanförskapsperspektiv. Undersökningen tar reda på  hur intervjupersonerna upplever framställningen och vilka teman som finns i dessa upplevelser. LÄS MER

 4. 4. Avståndet mellan klasserna i klassrummet : En diskursiv läromedelsanalys av socioekonomisk status i litteraturundervisningen för tre svenskläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Beatrice Larsson; [2021]
  Nyckelord :svenska; läromedelsanalys; socioekonomisk status; diskursanalys; likvärdighet; litteraturhistoria;

  Sammanfattning : Socioekonomisk status påverkar elevers skolresultat mer än någon annan faktor och i skolans uppdrag ingår att kompensera för elevers socioekonomiska bakgrund. Syftet med denna undersökning är därför att granska förekomst, framställning och förmedling av låg socioekonomisk status i läroböcker för svenskämnet för att avgöra hur likvärdighet framträder utifrån representation i läroböcker. LÄS MER

 5. 5. UNDERWEAR FOR PEOPLE LIKE YOU AND MAYBE ME - En kvalitativ studie om hur kvinnorna i Lindex reklamkampanj Underwear for people like you and me framställs.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Vanja Andersson; [2020-09-18]
  Nyckelord :Skönhetsideal; reklamkampanjer; normativ femininitet; representation; kvinnokroppen; framställning.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur kvinnorna i Lindex kampanj Underwear for peoplelike you and me framställs, samt undersöka hur kampanjen kan förstås utifrån enstörre kontext gällande normativ femininitet, representation och inkludering.Teori: Stuart Halls teorier kring representation, Beverly Skeggs teorier kring normativfemininitet. LÄS MER