Sökning: "frankrike näringsliv"

Hittade 1 uppsats innehållade orden frankrike näringsliv.

  1. 1. Akademi och Näringsliv i Samverkan : Akademisk frihet och arbetsmarknadsanknytning i svenska, franska och tyska högskoleutbildningar - en jämförelse.

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Lisa Eklund; Stefanie Kirsch; [2006]
    Nyckelord :Utbildning; Akademi; Näringsliv; Samverkan; Bolognaprocessen; Lissabonstrategin; Intressekonflikter; Humboldt.;

    Sammanfattning : På sistone har debatten om högskoleutbildningars koppling till näringslivet - i samband med främst Bolognaprocessen och Lissabonstrategin - intensifierats i europeiska länder. Medan arbetslösheten bland nyutexaminerade akademiker tilltar uttrycker exempelvis företagare behovet av mer näringslivsrelevanta utbildningar där studenterna ges bättre förutsättningar att komma ut på arbetsmarknaden. LÄS MER