Sökning: "fredsfrämjande"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet fredsfrämjande.

 1. 1. Att använda våld för att motverka våld : En hermeneutisk studie av inställningar till militärt våld i fredsfrämjande syfte

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Beskow; [2018]
  Nyckelord :Fredsfrämjande militära insatser; Förenta Nationerna; FN; Svenska FN-förbundet; pacifism; idealtyper; sociologisk moralteori; etik; moral; kritisk hermeneutik;

  Sammanfattning : Detta är en studie av inställningar till militärt våld i fredsfrämjande syfte inom FN och bland personer i Sverige med anknytning till FN. I dagens säkerhetspolitiska läge dödas ett stort antal civila i beväpnade konflikter varje år och FN kritiseras ofta för att inte ingripa i konfliktområden där civilbefolkningen år efter år utsätts för olika typer av humanitära brott. LÄS MER

 2. 2. Implementering av FN:s genusrelaterade resolutioner i EU:s fredsfrämjande operationer - En jämförande studie för att kartlägga orsaker till bristande och varierande jämställdhet inom EU:s civila och militära operationer

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Wright; Anna Jakab; [2018]
  Nyckelord :Resolution 1325; bristfällig; varierande; jämställdhetsintegrering; EU:s fredsoperationer; jämställdhetsarbete; säkerhetspolitik; genusperspektiv; genus; fredsfrämjande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna undersökning analyserar vad som påverkar hur väl FN:s genusrelaterade resolutioner implementeras i EU:s civila och militära operationer, där åtta EU-administrerade uppdrag undersöks. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som ligger till grund för problematiken kring bristande implementering av genusperspektivet, men även varför det varierar mellan de olika operationerna. LÄS MER

 3. 3. Sjöstridskrafter i fredsfrämjande operationer : En teoriprövande studie av Geoffrey Tills teori i Operation Sharp Guard och UNIFIL MTF448

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Anna Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Geoffrey Till; sjöstridskrafter; fredsfrämjande operationer; Libanon; Adriatiska havet; Operation Sharp Guard; UNIFIL MTF448; HMS Gävle;

  Sammanfattning : This research paper examines the advantages of deployment of naval forces in peace support operations. The study has been undertaken because the research on this subject is fairly limited. The research tends to be normative and traditional strategists are often focusing on the effect of naval force in terms of war. LÄS MER

 4. 4. Hugo Grotius och Freden i Osnabrück - En studie i folkrättslig kongruens i 1600-talets Europa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Robin Sabljak; [2017]
  Nyckelord :folkrätt; rättshistoria; grotius; osnabrück; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De Jure Belli ac Pacis Libris Tres, av Hugo Grotius, och den westfaliska freden, i 1600-talets Europa, har ofta betonats av forskare som födelseplatsen för den moderna folkrätten. Denna studie har ämnat granska validiteten i dessa påståenden genom en rättshistorisk undersökning av omständigheterna kring texterna och en komparativ utredning dem emellan. LÄS MER

 5. 5. Det symboliska motståndet: En fallstudie av försvarsalliansen NATO:s införande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Charlotte Isaksson; [2015]
  Nyckelord :säkerhetsrådsresolution; jämställdhet; genderperspektiv; könsmaktsordning; maktstrukturer; UNSCR 1325; militära organisationer; NATO; Förenta Nationerna; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/Bakgrund: Förenta Nationernas säkerhetsråd antog år 2000 resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet där de riktar tydliga krav på militära organisationer att uppnå intern jämställdhet samt att intensifiera ansträngningarna för att integrera ett externt genderperspektiv i förberedelser, genomförande och utvärdering av fredsfrämjande insatser. Eftersom det finns en klar majoritet kvinnor som jobbar med området finns en stark koppling till ”kvinnofrågor” och kvinnliga intressen. LÄS MER