Sökning: "freedom of conscience"

Visar resultat 11 - 15 av 30 uppsatser innehållade orden freedom of conscience.

 1. 11. Kropp och själ. Om aborträtt och samvetsvägran i vården.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Hvittfeldt; [2016]
  Nyckelord :offentlig rätt; socialrätt; folkrätt; rätt till abort; aborträtt; samvetsfrihet; samvetsvägran; vårdvägran; rätt till hälsa; rätt till privatliv; genusrättsvetenskap; public law; gender and law; right to abortion; conscientious objection; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det här arbetets syfte är att ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv undersöka hur diskussionen om samvetsvägran vid abortvård påverkar vår syn på rätten till abort. Min utgångspunkt är att den aktuella frågan handlar om två potentiella mänskliga rättigheter som står mot varandra; rätten till abort och rätten till samvetsvägran vid abortvård. LÄS MER

 2. 12. Den svenska abortdebatten : En textanalytisk studie av nationalistiska influenser i riksdagsdebatten om abort

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Nyström; [2016]
  Nyckelord :Abort; Diskursanalys; Problem-orsak-lösning; Abortdebatt; Nationalism; Sverigedemokraterna; Samvetsfrihet; Textanalys;

  Sammanfattning : Recent debate on abortions in Swedish media has been focused on the question of freedom of conscience for the medical staff in abortion care, and in that way shifted the abortion debate from focusing on women as center of the debate, to focusing on the medical staff instead. At the same time, nationalism is growing stronger and stronger in Europe. LÄS MER

 3. 13. Samvetsfrihet : En studie om vårdpersonals rättigheter till och upplevelser av samvetsfrihet vid abortverksamhet i Sverige och Norge

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Elmdahl; [2015]
  Nyckelord :law; freedom of conscience; conscientious objection; health care employees; abortion; rättsvetenskap; samvetsfrihet; samvetsvägran; vårdpersonal; abort;

  Sammanfattning : The right to freedom of conscience is protected by international conventions and declarations of human rights that have been ratified by Sweden. Nationally, the issue of health professionals’ right to freedom of conscience in the abortion care is not resolved by public inquiry. LÄS MER

 4. 14. Barnmorskor, abort och religionsfrihet - En arbetsrättslig studie av möjligheten för samvetsfrihet i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Helena Nanne; [2015]
  Nyckelord :samvetsfrihet; religionsfrihet; Europakonventionen; diskriminering; anställningsskydd; arbetsskyldighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Religionsfrihet i arbetslivet är ett aktuellt ämne som ständigt utvecklas och möter nya utmaningar. En dagsaktuell del av religionsfriheten är möjligheten till samvetsfrihet för barnmorskor, vilket innebär att en barnmorska kan vägra utföra aborter med hänvisning till sin religion. LÄS MER

 5. 15. Barnmorskan och samvetet - En rättsutredning om barnmorskors rätt till samvetsfrihet i samband med abortvård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Samuel Brandström; [2015]
  Nyckelord :samvetsklausul; samvetsvägran; samvetsfrihet; religionsfrihet; abort; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Recently, the issue whether midwives has the right to conscientious objection in connection with medical care concerning abortions has been frequently debated in Sweden. The aim of this bachelor’s thesis is to investigate if, and to what extent a midwife, while working in a Swedish gynecological clinic, has the freedom of conscience from taking part in service in the field of abortion, is protected by article 9 (1), and whether or not this freedom can be restricted with reference to article 9 (2) of The European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. LÄS MER