Sökning: "freedom of religion"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden freedom of religion.

 1. 1. ”liksom Cato om Cartagos murar”: Erfarenhet och förväntan i Samfundet I.I: Judiska Intresset 1841–1875

  Magister-uppsats,

  Författare :Jens Carlesson; [2019-06-24]
  Nyckelord :Emancipation; Bildung; liberalism; liberalization; secularization; Swedish-Jewish; Jewish history in Sweden; Court Jews; the concept “Jew”; Mosaisk trosbekännare; Mosaic faith; reform-judaism; Stockholm; Gothenburg;

  Sammanfattning : This thesis examines the secret Samfundet I.I: Judiska Intresset (Society I.I: the Jewish Cause) which was founded in 1841 in Stockholm and opened a chapter in Gothenburg the same year. Its goal was to fight for emancipation and against anti-Judaism. LÄS MER

 2. 2. Från religiös undervisning till religionsundervisning. : En historisk jämförelse om religionernas framställning i läroplaner och läromedel mellan år 1969 och 2011.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Mikaela Alexandersson; Josephine Henrohn; [2019]
  Nyckelord :Christianity; religion; religious freedom; non-confessional and migration.;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate the presentation of Christianity in relation to the other world religions in curricula and teaching materials from 1969 and 2011, as well as to investigate what influenced the development of these from previous researches. From a comparative method and self-formulated analytical categories, the results have been analyzed. LÄS MER

 3. 3. Uppfattningar av mening i vår samtid : En hermeneutisk studie och tematisk analys av människors nutida uppfattningar om mening

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Deniz Hasanov; Anton Lodén; [2019]
  Nyckelord :Meaning; hermeneutics; thematic analysis; existentialism; positive psychology; Mening; hermeneutik; tematisk analys; existentialism; positiv psykologi;

  Sammanfattning : Denna studie är en undersökning av hur människor beskriver mening utifrån sig själva i förhållande till vår samtid. För detta ändamål berörs psykologiska områden som existentiell-, positiv- och religionspsykologi samt delar av religion och existentiell filosofi. LÄS MER

 4. 4. Religions- och samvetsfrihet inom abortvården - En komparativ undersökning av barnmorskors möjligheter att av samvetsskäl befrias från arbetsuppgifter i Sverige och Norge

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Miriam Öhman; [2019]
  Nyckelord :Abort; barnmorska; diskriminering; religionsfrihet; samvetsfrihet; samvetsklausul.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate the freedom of religion and conscience for midwives at the abortion care unit in Sweden and Norway. To gain clarity about the regulation in these countries a legal judicial method has been used. LÄS MER

 5. 5. En annan tid : Definitioner av tid i franska uppslagsverk, 1690-1835

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Christina Rydberg; [2019]
  Nyckelord :Time; modern; 18th century; French encyclopedias; conceptual history; future; eternity; Temps; moderne; 18e siècle; encyclopédies francaises; analyse conceptuelle; futur; éternité; Tid; modern; 1700-tal; encyklopedier; Frankrike; begreppshistoria; framtid; evighet; idéhistoria;

  Sammanfattning : Another time. Definitions of time in French encyclopedias, 1690-1835 The point of departure for this study is the common conception that the idea of time became "modern" in the late 18th century, meaning among other things a new, future-oriented and empowered individual. LÄS MER