Sökning: "freja nordqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden freja nordqvist.

  1. 1. Den kommunala styrkedjan utifrån ett tillitsperspektiv - Förväntningar på tillitsbaserad styrning

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Freja Nordqvist; [2019-06-13]
    Nyckelord :Tillitsbaserad styrning; Fokusgrupper; Domänteori;

    Sammanfattning : Syfte:Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse för tillitsbaserad styrning genom att undersöka vilka förväntningar och upplevelser som finns inom en kommunal organisation inför ett införande av tillitsbaserad styrning samt om det finns några skillnader mellan olika sektorer.Teori:Teoretiskt ramverk bestående av fyra dimensioner av tillitsbaserad styrning i kombination med Kouzes och Micos (1979) domänteori. LÄS MER