Sökning: "frekvensanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet frekvensanalys.

 1. 1. Characterization of property variations in paperboard samples

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Sofia Wretstam; [2018]
  Nyckelord :Paperboard; variability; property; tensile strength; surface roughness; thickness; distribution.;

  Sammanfattning : In today’s paper and board production, quality control is made on a single cross direction (CD)sample from each tambour. As several different properties are analysed, only a limited number of measurement results are obtained for one property. LÄS MER

 2. 2. Hydrometeorological extremes in the Adige river basin, Italy

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :David Gozzi; [2018]
  Nyckelord :Hydrometeorological extremes; precipitation; discharge; floods; seasonality; L-moments; regional frequency analysis; trend analysis; Adige river; Hydrometeorologiska extremvärden; nederbörd; vattenföring; säsongsindex; L-moment; regional frekvensanalys; trendanalys; Adigefloden.;

  Sammanfattning : This study aimed at describing the characteristics of daily precipitation and discharge extremes in the Adige river basin at the city of Trento. Annual maximum series for the period 1975−2014 were analyzed in terms of trends, seasonality indices and L-moments. LÄS MER

 3. 3. Undersökande av kli-ljud inom ASMR i en neutral ljudmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anders Köhler; [2018]
  Nyckelord :ASMR; scratching sounds; association; envelope; dynamics; frequency analysis; ASMR; kli-ljud; association; envelope; ljuddynamik; frekvensanalys;

  Sammanfattning : Denna studie har utförts med bas i frågeställningen huruvida rosa brus kan nyttjas för att replikera den övergripande ljuddynamik som förekommer inom kli-inriktade ASMR-verk med hänseende till envelope-egenskaper samt övergripande frekvensregister och hur den akustiska karaktären av en sådan ljudartefakt kan komma att uppfattas av ett antal respondenter. Tidigare forskning inom ASMR har jämförts med auditivt inriktad litteratur för att styrka relevansen av denna sortens studie varpå ytterligare framtida forskningsutsikter har spekulerats kring. LÄS MER

 4. 4. Från utställningsobjekt till människa : gestaltning av samer i Dagens Nyheter under ett halvt sekel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Emma Nilsson; Marcus Alm; [2018]
  Nyckelord :Ethnic minorities; Sami; Sweden; Dagens Nyheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den samiska befolkningen är Europas enda urfolk, och likt ursprungsbefolkningar världen över är deras kamp för lika rättigheter konstant. Kampen för samerna inom de svenska riksgränserna har skapat en identitetskonflikt, där befolkningen tvingats på en svensk identitet med exempelvis undervisning på svenska istället för på samiska. LÄS MER

 5. 5. Andraspråksinlärares input av partikelverb : En studie om partikelverbs förekomst i lärarledd undervisning och i läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Charlotta Blomberg; [2017]
  Nyckelord :partikelverb; input; ordförråd; läroböcker; undervisningsmetoder; svenska som andra-språk;

  Sammanfattning : Sammandrag  Syftet med denna studie är att ta reda på vilken input av partikelverb andraspråksinlärare får i undervisning och i läroböcker eftersom forskning visar att input har en bety-dande roll vid inlärning av ett andraspråk. Studien undersöker hur lärare arbetar med partikelverb och om det finns någon skillnad i frekvensen av partikelverb i läroböcker i svenska som andraspråk jämfört med i läroböcker i svenska. LÄS MER