Sökning: "frekvensstudier"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet frekvensstudier.

 1. 1. Automationsförslag för inlastning av monterade kamaxlar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Jonas Sandgren; Frida Engkvist; [2019]
  Nyckelord :automation; ingenjör; produktionsteknik; robotcell; AGT; LCC; frekvensstudie;

  Sammanfattning : På Volvo Group Truck Operations anläggning i Skövde finns en avdelning där de tillverkar kamaxlar. I dagsläget upplevs hanteringen och logistiken kring de monterade kamaxlarna som ineffektiv och företaget anser att området behöver förbättras. LÄS MER

 2. 2. Utveckla förbättringsunderlag och utöka utnyttjandegraden för en maskincell

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Simon Lingman; Dennis Einemo Swahn; [2019]
  Nyckelord :SMED; TAK OEE; förbättringsarbete.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört på RPC Superfos i Mullsjö och företaget tillverkar plastförpackningar till livsmedelsprodukter runtom i världen. RPC Superfos har ett uppsatt mål att det sammanlagda TAK/OEE-värdet för samtliga maskiner inte skall understiga 76,4 %. LÄS MER

 3. 3. Ett värdeskapande arbete : En studie om armerares arbetsmiljö samt om lastning och lossning av armering till vindkraftsfundament

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Henrik Moström; [2015]
  Nyckelord :armering; arbetsmiljö; ergonomi; lastning; lossning; frekvensstudie; produktivitet;

  Sammanfattning : Inom byggnadsindustrin visas det att 30-35% av ett byggprojekts totala kostnad består av slöserier på grund av att resurser används på onödiga sätt såsom att felkostnader uppstår av diverse olika skäl, spill av material, väntetider på bland annat material eller maskiner samt arbetsskador. Cirka 5% av de allvarliga arbetsolyckorna år 2009-2010 inträffade när personen lastade, lossade, bar eller flyttade något och cirka 20% av de som drabbades tillhörde bygg- och anläggningsarbetare samt metallarbetare. LÄS MER

 4. 4. Analys av frekvensstudien som förbättringsverktyg

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för matematik och fysik; Mälardalens högskola/Institutionen för matematik och fysik

  Författare :Benjamin Sendow; Johan Hardebjer; [2007]
  Nyckelord :Frekvensstudie; kvalitet; förbättring; fördelningstid; optimering; optimera; process; producera;

  Sammanfattning : Vi fick i uppdrag av Aros Industrikonsult AB att ta fram ett presentationsmaterial för en av derastjänster, frekvensstudien. Frekvensstudien är ett effektivitetsförbättringsverktyg som kan användasför att utvärdera hur effektivt tiden utnyttjas i en viss verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av kapacitetsutnyttjandet och ställtider på Stålöv AB : Survey of the use of capacity and set up times at Stålöv AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Marie Nilsson; Pernilla Hagström; [2006]
  Nyckelord :Use of capacity; production economy; set up times; work measure methods; frequency studies; Total productive maintenance; Kapacitetsutnyttjande; produktionsekonomi; ställtider; arbetsstudier; frekvensstudier; Totalt produktivt underhåll;

  Sammanfattning : The aim of this report is to analyse the use of the capacity at the CNC (computer numerical control) cutters and show how the level of set up time for these cutters at Stålöv AB. This assignment is concrete whereas there are no subjective questions to this matter and there are only cold figures presented. LÄS MER