Sökning: "fri ämne"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden fri ämne.

 1. 1. Bland lövkojor, sandkakor och skuggslem : En studie om hur barns delaktighet och inflytande kommer till uttryck i den fria utomhusleken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Julia Weiland; Nina Hedin; [2021]
  Nyckelord :delaktighet; fri lek; förskola; inflytande; kamratkultur; makt; tolkande reproduktion; utomhuslek;

  Sammanfattning : Barns rätt till delaktighet och inflytande lyfts fram i både barnkonventionen, FNs konvention om barnets rättigheter (2009) och i Läroplan för förskolan Lpfö18 (2018) och är samtidigt ett ämne som intresserar oss mycket. Under våra verksamma år inom förskolans värld har vi blivit bekanta med begreppens komplexitet och ställt oss frågan om hur barns delaktighet och inflytande kommer till uttryck men även hur detta kan förstås. LÄS MER

 2. 2. Blivande förskollärares syn på den fria leken : Den fria lekens betydelse för förskollärarprofessionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Emma Jahnke; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study aims to describe the phenomenon of free play and prospective preschool teachers' perceptions of free play in preschool. Their perceptions of what happens during free play for children's development and learning. The method used is a group interview with five prospective preschool teachers. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares verktyg för att främja barns språkutveckling i lek : En empirisk studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Matilda Dahlberg; Josefin Börjesson; [2021]
  Nyckelord :verktyg; språkutveckling; lek; förskollärare; kunskap;

  Sammanfattning : Leken är betydande för barns språkutveckling och barn lär sig främst genom meningsfulla och lekfulla sammanhang (Banerjee, Alsalman & Alqafari 2016, s. 300; Rajapaksha 2016, s. 15). Tidigare forskning visar att leken används på olika sätt beroende på hur förskollärare ser på leken som verktyg. LÄS MER

 4. 4. Den suveräna statens skyldighet att skydda miljön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Ljunglöf; [2020]
  Nyckelord :Internationell miljörätt; Mänskliga rättigheter; Intervention; R2P; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis explores the possibility of environmentally motivated intervention (which in the essay is defined as ecological intervention), with the purpose to force another state to stop global effect pollution, and how such a solution would affect the international legal and political climate. The thesis is based on the underlying environmental law and international law principles to provide a deeper understanding of the subject. LÄS MER

 5. 5. Adekvat skyddsnivå vid dataöverföring till USA enligt artikel 45 GDPR

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Helga Söderström; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; adekvat skyddsnivå; dataskydd; tredjeland; tredjelandsöverföring; Schrems; GDPR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2018 införlivades Europeiska Unionens dataskyddsförordning i svensk rätt och dataskydd som ämne fick en allt större uppmärksamhet i media och i debatt. Dataskyddets framväxt började dock tidigare än så och är en viktig fråga för både enskild individ som för stat och företag. LÄS MER