Sökning: "fri bevisprövning"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden fri bevisprövning.

 1. 1. Mellan okunskap och orätt – Rättsstridigt åtkommen bevisning i svensk straffrättskipning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tobias Adolfsson; [2021]
  Nyckelord :Processrätt; straffrätt; bevisrätt; rättvis rättegång; fri bevisprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska straffprocessen bygger på principen om fri bevisprövning, enligt vilken det inte ska finnas några rättsliga begränsningar av vilken bevisning som får läggas fram eller normer för hur denna ska värderas. Principen omfattar även bevisning som åtkommits på ett sätt som strider mot någon lag eller rättighet. LÄS MER

 2. 2. Hur fri är den fria bevisprövningen? - Hanteringen av otillåtet åtkommen bevisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Katarina Envall; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; bevisprövning; bevisföring; bevisvärdering; rättssäkerhet; otillåtet åtkommen bevisning; bevisförbud; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bevisfrågor har alltid varit av central betydelse i ett brottmål. Den tilltalades skuld avgörs utifrån den bevisning som läggs fram i rättegången. I Sverige tillämpas principen om fri bevisprövning. Principen inkluderar fri bevisföring vilket innebär att all bevisning som huvudregel är tillåten. LÄS MER

 3. 3. Om sanningen ska fram - bevisprövningen av bevismedel med oklart ursprung

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ruben Degerman; [2021]
  Nyckelord :Civilprocess; Straffprocess; Civil and criminal procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines the evaluation of evidence material of unclear origin in Swedish law. "Unclear origin" refers to that for various reasons it is not possible to account for where the evidence comes from, how it was obtained or that there is some other ambiguity about the circumstances for obtaining the evidence. LÄS MER

 4. 4. Gamla nyheter? : Om möjligheten att bevilja resning på redan föreliggande material

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emilia Garpebring; [2021]
  Nyckelord :Resning; Bevisprövning; Tilläggsregeln; Fri bevisprövning; Processrätt; Straffprocessrätt; Extraordinära rättsmedel;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas frågan om resning kan och bör beviljas på grund av en oriktig bevisprövning utan att någonting nytt tillkommit i ärendet. Senast en sådan resningsgrund var uppe för seriös diskussion i Sverige, i slutet av 1930-talet, avfärdades den med hänvisning till att bevisfrågor kunde fullföljas till högsta instans. LÄS MER

 5. 5. Den pragmatiska rättvisan : En undersökning av principen om fri bevisprövning och dess räckvidd inom dispositiva tvistemål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joel Kokko; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER