Sökning: "fri rörlighet"

Visar resultat 21 - 25 av 205 uppsatser innehållade orden fri rörlighet.

 1. 21. Erkännande av samkönade parbildningar när fri rörlighet står mot nationell identitet : Särlösningarna för samkönade par i EU-förordningarna om makars och partners förmögenhetsförhållanden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Olsson; [2018]
  Nyckelord :internationell privaträtt; internationell familjerätt; makars förmögenhetsförhållanden; EU;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22. Suspension design for Uniti, a lightweight urban electric vehicle

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Ajay Daniel; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Climate change is real and the automotive industry is no longer in denial that electrification of vehicles is the future. But what if there is a better solution to meeting the commuting requirements in an urban environment than a form of a car that we are so familiar with? Something which gives the freedom of mobility like a car but is more practical. LÄS MER

 3. 23. Varumärkesrättslig konsumtion - En analys av inskränkningar i varumärkesrättsinnehavarens en-samrätt vid parallellimport.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Kristina Christensen; [2017]
  Nyckelord :Nyckelord: regional konsumtion; VmDir; förs ut på marknad; samtycke; ensamrätt; fri rörlig-het för varor; fri konkurrens; inre marknad; EU; konsumtionsprincip. Keywords: Community exhaustion; Trade marks Directive; placed on the market; consent; exclusive right; free movement of goods; effetive competition; common market; principle of exhaustion.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Min uppsats syftar till att analysera inskränkningar i varumärkesrättslig ensamrätt, där import av de varumärkesskyddade varorna är tillåten mellan medlemsstater utan att rättsinnehavarens tillstånd anskaffas. Den varumärkesrättsliga ensamrätten konsumeras när rättsinnehavaren för ut varan på marknaden själv eller med innehavarens samtycke. LÄS MER

 4. 24. En företagsekonomisk studie gällande relationen mellan svenska kronan och svenska bolags aktiekurser

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Casper Söder; Fanny Östlin; [2017]
  Nyckelord :Stock market; Exchange rate; Interest rate; Inflation; Monetary; Aktiekurs; Valutakurs; Ränta; Inflation; Penningmängd;

  Sammanfattning : Relationen mellan den inhemska valutakursen och aktiekursen är ett ständigt återkommande diskussionsämne för investerare och ekonomer. Det råder ingen teoretisk enlighet gällande huruvida det finns ett samband mellan valutakursen och aktiekursen eller hur det eventuella sambandet ser ut. LÄS MER

 5. 25. Intressekonflikter i offentlig upphandling - Har Sverige implementerat artikel 24 i upphandlingsdirektivet i enlighet med EU:s syfte?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Oscar Lewin; [2017]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; intressekonflikt; jäv; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med offentlig upphandling är att offentliga medel ska användas på ett så effektivt och konkurrensfrämjande sätt som möjligt. Det är viktigt att upphandling genomförs affärsmässigt samt att fri rörlighet för varor och tjänster inom EU främjas. LÄS MER