Sökning: "fri-improvisation"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet fri-improvisation.

 1. 1. En reflekterande studie av improvisation utifrån min egen praktik: Ram och frihet, tystnad, dynamik, personligt uttryck, samspel.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Mari Åkerblom; [2022-01-07]
  Nyckelord :improvisation; fri-improvisation;

  Sammanfattning : In this project I have studied improvisation through my artistic processes and development as an improviser. In six sessions with different frames such as a composition/song, an operatic scene, a keyword, a text has been used as a departure for experiments and improvising in different duos or solo to examine improvisation in different kinds of improvisational contexts. LÄS MER

 2. 2. Flow i grupp inom fri improvisation : Hur möjligheterna till gruppflow påverkas av olika förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Ellen Malmberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöker jag hur olika förutsättningar påverkar en ensemble att uppnå gruppflow inom fri improvisation. Med utgångspunkt i forskning om fenomenet flow har jag undersökt en ensembles upplevelser av att spela fritt tillsammans. LÄS MER

 3. 3. "Vad ska det vara bra för?" : En kvalitativ intervjustudie om improvisationens plats i den högre klassiska instrumentalundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Filip Pontelius; [2022]
  Nyckelord :musical learning; classical music; improvisation; hermeneutics; interviews.; musikaliskt lärande; klassisk musik; improvisation; hermeneutik; intervjuer.;

  Sammanfattning : Syftet med den här kvalitativa intervjustudien är att undersöka vilken relation lärare inom den högre klassiska instrumentalundervisningen har till improvisation, såväl deras tankar kring konceptet som deras praktiska applicering av improvisation i undervisningen. De forskningsfrågor som studien har ämnat finna svar på är: Hur uppfattar lärarna inom den högre klassiska instrumentalundervisningen improvisationens roll i deras undervisning? Varför har lärarna dessa uppfattningar? Vad får dessa uppfattningar för konsekvenser för lärarnas undervisning? Studien tar sin utgångspunkt i det hermeneutiska perspektivet och genomfördes genom kvalitativa fallstudier då jag vill göra en djupare tolkning av de intervjuades livsvärldar. LÄS MER

 4. 4. Prepareringar som formskapande element i fri improvisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Karl Magnús Andersson; [2017-11-28]
  Nyckelord :musik; form; improvisation; preparering;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker författaren möjligheten att genom prepareringar få en tydligare kontroll över sina improvisationers formgestaltning. Författaren utgår från två konserter där han på olika sätt använder sig av prepareringar för att påverka musiken... LÄS MER

 5. 5. The le William Soovik Grand Finale; Reflektioner kring examen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :William Soovik; [2016-01-02]
  Nyckelord :Kompostionsprocess; Jazzarrangering; Fri improvisation; Influenser; Musikalisk bakgrund;

  Sammanfattning : Det här arbetet handlar om kompositionsprocesser och metoder som användes under arbetet inför examenskonserten i slutet av våren 2015.
Musiken har komponerats för en blåsinstrumentdominerad oktett och målet för konserten var att i huvudsak spela musik som inte framförts tidigare, vilket också blev slutresultatet. LÄS MER