Sökning: "fria etableringsrätten"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden fria etableringsrätten.

 1. 1. Innovation & imitation : En taxibransch i förändring

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jeanette Jäderlund; Freya Björnfot; [2019]
  Nyckelord :Sharing Economy; Business Model; Ride-hailing; Swedish Taxi Industry; Uber; Delningsekonomi; Affärsmodell; Ride-hailing; Svenska Taxibranschen; Uber;

  Sammanfattning : Background: In recent years, the Swedish taxi industry has undergone a number of changes as a result of increased digitalisation in a deregulated market. Most market players have emerged as a result of the freedom of establishment, which in turn has led to higher competition. LÄS MER

 2. 2. Skatteflykt som rättfärdigandegrund inom EU-rätten - En studie om i vilken utsträckning skatteflykt kunnat åberopas som rättfärdigandegrund​ för att ​inskränka den fria etableringsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adrian Andersson; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; skatteflykt; fri etableringsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersökte jag i vilken utsträckning skatteflykt har kunnat användas som en rättfärdigandegrund av en medlemsstat för att med framgång inskränka den fria etableringsrätten inom Europeiska unionen. I uppsatsen behandlades totalt nio rättsfall som bidrog till att besvara min frågeställning och förtydliga rättsläget. LÄS MER

 3. 3. Är inkomstskattelagens bestämmelser om ränteavdragsbegränsningar förenliga med etableringsfriheten?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Josefine Ahlgren; [2015]
  Nyckelord :Inkomstskatt; ränteavdrag; ränteavdragsbegränsningsregler; etableringsfrihet;

  Sammanfattning : I enlighet med inkomstskattelagens (1999:1229)16 kap. 1 § får företag alltid fullt skatteavdrag för räntekostnader som löper på lån, oberoende av hur den motsvarande ränteinkomsten beskattas. LÄS MER

 4. 4. Koncernbidragets begränsning i 35 kap 2 a § IL : En inskränkning av den fria rörligheten för kapital inom EU?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Camilla Nordström; Sofia Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Koncernbidrag; Gränsöverskridande resultatutjämning; Skatterätt; EU-rätt; Den fria rörligheten för kapital; Den fria etableringsrätten;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ränteavdragsbegränsningar : De nuvarande reglernas förenlighet med etableringsfriheten

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Julia Sander; [2013]
  Nyckelord :Tax law; interest deduction limitation; freedom of establishment; EU-law; Skatterätt; ränteavdragsbegränsningar; etableringsfrihet; EU-rätt;

  Sammanfattning : Skatteverket identifierade tidigt förekomsten av koncerninterna skatteplanerings-förfaranden med ränteavdrag. Regeringen befarade att den svenska skattebasen skulle urholkas om åtgärder mot dessa förfaranden inte vidtogs. 2009 infördes de första ränteavdragsbegränsningsreglerna för att sedan utvidgas 2013. LÄS MER