Sökning: "friend-2-friend marketing"

Hittade 1 uppsats innehållade orden friend-2-friend marketing.

  1. 1. Does Wrapp help companies create brandadvocates?

    Master-uppsats, KTH/Industriell marknadsföring

    Författare :LIVA LAGER; CHARLOTTE EKENGER; [2012]
    Nyckelord :Brand advocates; brand ambassador; brand champions; friend-2-friend marketing; mobile; Brand advocates; brand ambassador; brand champions; friend-2-friend marketing; mobile;

    Sammanfattning : Internet med dess sociala nätverk som blivit till mediekanaler har kommit att förändra vårt beteende när det gäller hur vi kommunicerar och vad vi kommunicerar. Det senaste skiftet representeras av förskjutningen från datorn till mobilen dit alltmer aktivitet flyttas. LÄS MER