Sökning: "frigivning"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet frigivning.

 1. 1. Den största prövningen är att bli fri... : En kvalitativ studie som undersöker vägen ut ur kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Susanne Kontio; Victoria Österberg; [2021]
  Nyckelord :kriminalitet; frigivning; kriminalvård; vändpunkt; behandling; utslussning; kriminell karriär;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie var att analysera upplevelser om vad som har varit de bidragande orsakerna till att individer med ett kriminellt förflutet valt att upphöra med sitt brottsliga beteende. Med andra ord undersöktes individernas erfarenheter av vändpunkter samt vad frigivningsprocessen kan ha inneburit för individernas möjligheter att upprätthålla en livsstil fri från kriminalitet. LÄS MER

 2. 2. Vägen in till samhället : - Erfarenheter av återintegration efter avtjänat fängelsestraff

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Haija Jameel; [2021]
  Nyckelord :Återintegration; kriminalitet; exkludering; förutsättningar vid frigivning; socialt kapital; re-integration; crime; social exclusion;

  Sammanfattning : Studien undersöker tidigare kriminellas upplevelser av problem, svårigheter att integreras i samhället efter avtjänat fängelsestraff och vad för strategier som tagits till för att öka möjligheten för återintegration. Studien är av kvalitativ ansats och har bestått av semi-strukturerade intervjuer med fem individer som avtjänat flera fängelsestraff och som i dag känner sig integrerade i samhället. LÄS MER

 3. 3. Nitrogen runoff, constructed wetlands and the effect on catch of fish in the Öresund strait

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Saga Hedstigen Sundblad; [2020]
  Nyckelord :seafloor oxygen demand; fish catch; constructed wetland; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Eutrophication and low dissolved oxygen levels are spreading all over the world, causing changes in fish distribution and decline in fish abundance and catch of fish. This study assesses the current nitrogen (N) surface runoff to the Öresund strait, the seafloor oxygen demand it cause, the subsequent effect on fish catch, and the constructed wetland area needed to retain current N loads. LÄS MER

 4. 4. “YOUR OWN CONTRACT, A RESIDENCE, A HOME…THAT IS ALL VERY IMPORTANT FOR A PERSON”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sandra Carty Linnér; Bisan Abdul-Razek; Anna Jonasson; [2020]
  Nyckelord :Authorities; ex-prisoners; housing; Kris; reintegration.;

  Sammanfattning : Ett stabilt boende är en grundläggande nödvändighet och en viktig förutsättning för att stärka individers välmående. En bostad är inte bara en plats för förvaring av ägodelar, utan är även nära sammankopplat med ett antal grundläggande “förmågor” som ger individer möjlighet att sköta sin hälsa och hygien, tillgodose sitt sömnbehov och upprätthålla ett socialt nätverk. LÄS MER

 5. 5. Skärpt lag - stöd eller kontroll? : En studie om frivårdares upplevelser kring villkorlig frigivning efter skärpta lagstiftningen 2020

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ida Sjöholm; Roshani Panawennage; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER