Sökning: "frihet under ansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden frihet under ansvar.

 1. 1. Ekonomistyrning utan budget : Controllern och budgetering i kontrast till Beyond budgeting

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Samuel Wadström; Erik Engstrand; [2020]
  Nyckelord :Controller; Role of the controller; Budgeting; Beyond Budgeting; Agencytheory; Decentralization; Budget games; Digitalization; Rolling forecast; Controller; Controllerns roll; Budgetering; Beyond Budgeting; Agentteori; Decentralisering; Budgetspel; Digitalisering; Rolling forecast;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konventionell budgetering har fått utstå betydande kritik under de senaste decennierna, där många menar att den inte är lämplig i dagenssnabbrörliga och globala marknad. Ett flertal organisationer har övergett konventionell budgetering, och rörelsen eller filosofin berördetta kallas för Beyond Budgeting (BB). LÄS MER

 2. 2. Frihet under ansvar : En studie om chefers förhållningsätt till privata angelägenheter på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Theodor Häger; Anders Andersson; [2020]
  Nyckelord :privata angelägenheter; frihet under ansvar; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Studien syftar till att se chefers förhållningssätt till privata angelägenheter på jobbet samt se om det finns en skillnad i synsättet hos cheferna inom tjänstemanna- och arbetarsektorn. Hur cheferna förhåller sig till de privata angelägenheterna är en viktig aspekt när det kommer till att få en inblick i dagens arbetsliv. LÄS MER

 3. 3. Vilka yttre faktorer är av betydelse för personalengagemang enligt mellanchefer på medelstora till stora organisationer? : En kvalitativ studie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jennifer Leivald; Sulin Yusuf Rasit; [2020]
  Nyckelord :Employee Engagement; Employee Motivation; Organizational Effectiveness; Key Performance Indicators; Performance Measures; Burnout; MBI-GS; Maslow s Hierarchy of Needs; Personalengagemang; personalmotivering; organisatorisk effektivitet; KPI; prestationsmått; utbrändhet; MBI-GS; Maslows behovstrappa;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för vilka yttre faktorer som är av betydelse för personalengagemang och hur dessa är av betydelse för personalengagemang enligt mellanchefer på medelstora till stora organisationer. Metod: Metodvalet för studien utgår från ett kvalitativt, socialkonstruktionistiska perspektiv med tio semistrukturerade intervjuer med mellanchefer på medelstora till stora organisationer. LÄS MER

 4. 4. Swedish FES-related policy : integration of national objectives and factors affecting local actors’ policy respons

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Anna Gebre-Medhin; [2020]
  Nyckelord :conflict-management; decision-making support; forest ecosystem services; forest policy; policy implementation; policy integration; Sweden; beslutsfattande; konflikthantering; policyimplementering; skogliga ekosystemtjänster; skogspolitik; Sverige;

  Sammanfattning : Paper 1 There is a trend towards intensification of forest use in many European countries, fuelled by an increased demand for forest products and services, driven by the global population, income growth and an increasing per capita consumption of forest products and forest ecosystem services, and politically promoted by a shift towards a bio-based economy. Based on the assumption that decisions on forest management relate to synergies—e. LÄS MER

 5. 5. Corporate Social Responsibility - ansvar under frihet - En utredande uppsats om multinationella företags ansvar för och i den globala leverantörskedjan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ellinor Månsson; Nilla Torstensson; [2020]
  Nyckelord :Företags sociala ansvar; mjuk reglering; leverantörskedja; uppförandekoder; hållbarhetsrapportering; multinationella företag Corporate social responsibility; global supply chain; soft law; codes of conduct; sustainability report; multinational enterprises; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Multinationella företag har, på grund av den ökade globaliseringen, i allt större utsträckning börjat etablera komplexa leverantörskedjor vilka inte sällan sträcker sig över olika världsdelar. Produktionen förläggs framförallt i utvecklingsländer där efterlevnaden av arbetsrättsliga standarder många gånger är bristfällig. LÄS MER