Sökning: "frikoppling management"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden frikoppling management.

 1. 1. Developing a WMS in an omni-channel environment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Gustav Linde; Jonathan Åkerblom; [2016]
  Nyckelord :Software requirement specication engineering; WMS; Multi-channel; Omni-channel; E-commerce; Retail; Cloud-based; SaaS; Warehouse operations; WHM; Information System; Design Science Research; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den så kallade multikanals-strategin myntades redan på 90-talet som ett sätt att beskriva återförsäljares användning av två eller mer kanaler för att sälja produkter och tjänster till kunder. I mitten på det första årtiondet började det här begreppet att evolvera på grund av framväxande diskussioner kring integration mellan säljkanalerna. LÄS MER

 2. 2. Route aggregation in Software-defined Networks

  Master-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Syed Amir Shahzad; [2013]
  Nyckelord :SDN; Software-defined Network; SDN; programvara-definierade nätverk;

  Sammanfattning : Software-defined Networking (SDN) is an emerging trend in communication networks that facilitates decoupling the control and data plane of multilayer switches. A logically centralized controller hosted on a server configures the forwarding tables (flow tables) of switches in order to route the various data flows. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan redovisning och beskattning - Vilka effekter kan en frikoppling mellan redovisning och beskattning tänkas få i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Johnsson; Rikard Fransson; [2009]
  Nyckelord :Redovisning; beskattning; SOU 2008:80; frikoppling; effekter; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sambandet mellan redovisning och beskattning – Vilka effekter kan en frikoppling mellan redovisning och beskattning tänkas få i Sverige? Syftet med denna rapport är: • Att redogöra för ett antal aktörers inställning till en eventuell frikoppling, • Att diskutera möjliga effekter av en frikoppling och jämföra dessa med respondenters inställning samt • Att redogöra för vilka effekter som kan uppstå för olika företagskategorier. Våra empiriska studier utgår till stor del utifrån utredningen SOU 2008:80 och vår övergripande ansats är därför deduktiv. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan redovisning och beskattning - Kan Sverige ta lärdom av Norge?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennie Lind; Arta Jashanica; Ilknur Ömer; [2009]
  Nyckelord :Norge; frikoppling; samband mellan redovisning och beskattning; redovisningsförändringar; Regnskapsloven 1998; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur frikopplingen mellan redovisning och beskattning påverkade Norge och att utreda ifall några lärdomar kan dras vid en eventuell frikoppling i Sverige. Metod: Studien tillämpar en induktiv ansats och en kvalitativ undersökningsmetod. LÄS MER

 5. 5. Beskattningsrättens anpassning till internationella redovisningsprinciper

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johannes Svensson; Marc Kanter; Carl Malmström; Kacper Pierzynowski; [2006]
  Nyckelord :redovisning; beskattning; samband; verkligt värde; IAS; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera huruvida det nuvarande nära sambandet mellan redovisning och beskattning kan fortsätta att existera om internationella redovisningsprinciper införlivas i svensk rätt. Vidare kommer olika skatte- och civilrättsliga förslag att analyseras utifrån ett statligt och företagsekonomiskt perspektiv. LÄS MER