Sökning: "frikoppling organisation"

Hittade 1 uppsats innehållade orden frikoppling organisation.

  1. 1. Tillgängligheten i Region Skåne - En processutvärdering av tillgänglighetsarbetets organisatoriskt påverkande faktorer

    Magister-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Joel Björnklev; Carl-Axel Renmarker; [2009]
    Nyckelord :frikoppling; implementeringsprocess; matchning; nyinstitutionalism; organisatorisk faktor; tillgänglighet; utvärdering; verksamhetslogik; vårdgaranti; översättning;

    Sammanfattning : I denna processutvärdering är syftet att granska, kartlägga och förklara det resultat Region Skåne idag påvisar genom vårdgarantiarbetet inom specialistvården. Våra frågeställningar fokuserar på verksamhetslogik, översättning/ implementering av denna verksamhetslogik till faktiska arbetsmetoder, matchning av verksamhetslogik samt faktiska arbetsmetoder gentemot det definierade problemet. LÄS MER