Sökning: "friluftsliv"

Visar resultat 11 - 15 av 312 uppsatser innehållade ordet friluftsliv.

 1. 11. Fritt fram för friluftsliv? - En kvalitativ intervjustudie om hur idrottslärare arbetar med kunskapsutveckling i friluftsliv inom ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Martin Svensson; Nelly Bystedt; [2020]
  Nyckelord :Friluftsliv; skola; idrott och hälsa; lärare; kunskap;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur lärare arbetar med kunskapsutveckling i friluftsliv inom ämnet idrott och hälsa samt få en tydligare bild av lärares syn på friluftsliv då det är en del av idrottsämnet från grundskolans årskurs 1 till gymnasiet. Syftet är även att se vad lärare anser är viktig kunskap för elevers lärande inom friluftsliv. LÄS MER

 2. 12. Prestation, träning eller upplevelse? : Högstadieelevers uppfattningar om friluftsliv i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sara Pavasson Hatta; Petra Wärja; [2020]
  Nyckelord :outdoor education; perception; primary school; friluftsliv; uppfattning; grundskola;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Mot bakgrund i tidigare forskning som har gjorts inom fältet är syftet med denna studie att undersöka vad ett mindre urval elever i grundskolans senare del, inom ramen för skolans idrottsundervisning, uppfattar att friluftsliv går ut på kopplat till Engströms praktiker och logiker. Vad anser eleverna att de ska lära sig under lektionerna i friluftsliv? Vilka syften lyfter eleverna med friluftsliv som innehåll i idrott och hälsa? Vilken/vilka logiker och praktiker präglas undervisningen i friluftsliv av enligt eleverna? Metod För att få svar på uppsatsens syfte och frågeställningar utgår studien från en kvalitativ ansats med intervjuer med hög grad av standardisering som metod. LÄS MER

 3. 13. Friluftsliv i Östra Göinge : en undersökning om attityd och natur i Östra Göinge kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Annie Andersson; Rana Habainy; [2020]
  Nyckelord :Friluftsliv; grönområde; invånare; Östra Göinge; hållbar utveckling; natur; enkätundersökning;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the attitude between nature and the residents of Östra Göinge municipality. The purpose of this research and thesis is to provide a clearer picture of the resident’s outdoor life and relationship to nature within the municipality. LÄS MER

 4. 14. Det marina friluftslivets framtid - En studie av det marina friluftslivet i planeringen av Västerhavet och Norra Bohuslän

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Hanna Hedin; Dorian Johansson Ludvig; [2019-08-05]
  Nyckelord :friluftsliv; rekreation; landskap; kust- och havsplanering; fysisk planering; recreational landscapes;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i Sveriges Förslag till Havsplaner samt Norra Bohusläns BlåÖversiktsplan undersöker denna kvalitativa studie det marina friluftslivets beaktandeinom vägledande planering av kust och hav. Studiens empiri grundas idokumentanalys av centrala planeringsdokument i kombination med intervjuer. LÄS MER

 5. 15. Användningsmönster av naturområden i Göteborg - En studie om tillgänglighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Joakim Hagenfeldt; Frida Fredriksson; [2019-08-02]
  Nyckelord :Tillgänglighet; Tätortsnära natur; Hållbar tillgänglighet; Naturområden; Tidsgeografi; Urbanisering;

  Sammanfattning : Det är av vikt att grönska i städer bevaras i samband med förtätningen av städer, för att säkra tillgång till naturupplevelser och friluftsliv för dess invånare. Speciellt uppmärksammat är behovet och konflikten mellan förtätning och bevarande av tätortsnära natur i hastigt urbaniserade städer. LÄS MER