Sökning: "friluftsliv"

Visar resultat 36 - 40 av 298 uppsatser innehållade ordet friluftsliv.

 1. 36. Hållbar Turism : Ekonomisk tillväxt, natur och friluftsliv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefin Disenhed Holm; [2018]
  Nyckelord :Growth; Development; Sustainability; Cooperation; Tillväxt; Utveckling; Hållbarhet; Samverkan;

  Sammanfattning : Turism har ökat i snabb takt under de senaste åren och anses vara en industri som har stor möjlighet att fortsätta växa. Turism ger möjlighet för människan att uppleva nya platser och kulturer och bidrar till en positiv ekonomisk tillväxt på den destination där turism finns. LÄS MER

 2. 37. Strandnära rekreation : konflikt och samverkansmöjligheter mellan allemansrätten och strandskyddslagen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Lundgren Alm; [2018]
  Nyckelord :strandskydd; allemansrätt; rekreation; natur; återhämtning; dispens; strand;

  Sammanfattning : Detta kandidatexamensarbete har sin utgångspunkt i den strandnära rekreationen, samt hur Allemansrätten och Strandskyddslagen påverkar den. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och är skrivet inom Landskapsarkitektprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. LÄS MER

 3. 38. Utveckling av slipverktyg för handdriven kedjesåg : Ett produktutvecklingsprojekt utfört på Karlstads universitet

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Patrik Andersson; [2018]
  Nyckelord :friluftsliv; produktutveckling; design;

  Sammanfattning : This Bachelor’s Thesis documents the process and result of an examining product development project for the Innovation and design programme at Karlstad’s University. A concept for a maintenance tool designed for a manual chainsaw has been developed. LÄS MER

 4. 39. ”Jag visste ingenting så sprang mest omkring” : En kvalitativ studie om hur nyanlända ser på utevistelse och upplever friluftsliv i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Robin Olsson; Emma Gustin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 40. Idrottslärares arbete med friluftsliv på gymnasiet : En undersökning om friluftslivsundervisningens förutsättningar ur ett läroplansteoretiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jakob Sundblad; Daniel Bagge; [2018]
  Nyckelord :friluftsliv; friluftslivsundervisning; idrott och hälsa; gymnasiet; idrottslärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Syftet med studien är att ta reda på hur lärare undervisar i och arbetar med praktiska och teoretiska bedömningstillfällen i friluftsliv i idrott och hälsa 1 på gymnasiet. Studien ämnar undersöka hur lärarna upplever arbetet med styrdokumentet och om lärarna kan utläsa vilket lärande som ska ske i friluftslivsundervisningen? Frågeställningar: Vad får elever lära sig i friluftsliv i kursen idrott och hälsa 1? Vilka metoder används för att bedöma elever? Upplever lärare att de har förutsättningar för att bedriva friluftslivsundervisning? Metod: Insamlingen av empiriskt material utgick från en webbaserad enkätundersökning med 51 responderande lärare i idrott och hälsa. LÄS MER