Sökning: "friluftsliv"

Visar resultat 6 - 10 av 293 uppsatser innehållade ordet friluftsliv.

 1. 6. Friluftsliv i skolan : En kvalitativ studie om idrottslärares arbete med friluftsliv i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Antonio Phunipananta Muñoz; Viktor Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet har varit att undersöka lärares förställningar om och arbete med friluftsliv i skolämnet idrott och hälsa. Vad är friluftsliv för idrottslärarna? Hur bedrivs undervisningen i friluftsliv? Hur uppfattar lärare i idrott och hälsa elevernas kunskapsnivå i friluftsliv? Vad ska eleverna lära sig och vad ska betygsättas? Metod Metoden som användes var kvalitativ och i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 7. Att trolla med knäna : För att undervisningen inom friluftsliv och utevistelse ska fungera måste idrottslärare trolla med knäna

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sofie Hallberg; Lovisa Kerttu; [2019]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; momentinnehåll; likvärdighet; betygsättning; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Friluftsliv och utevistelse upptar stor plats i kursplanen för ämnet Idrott och hälsa men tidigare studier och inspektioner visar att momentet inte ges motsvarande plats i undervisningen. Viss forskning pekar mot att olika yttre faktorer kan påverka lärarens möjligheter att bedriva undervisning inom friluftsliv och utevistelse. LÄS MER

 3. 8. Friluftslivsundervisning på mångkulturella skolor och fritidshem : En kvalitativ undersökning av pedagogers upplevelser kring arbetet med inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Linda Nilsson; Katarina Larsson; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; friluftsliv; inkludering; språk;

  Sammanfattning : Genom en kvalitativ metod kartlägger studien sju pedagogers upplevelser av hur mångkulturella skolor och fritidshem didaktiskt arbetar med inkludering av elever med migrationsbakgrund sett ur perspektivet friluftsliv på fritidshemmet. Det teoretiska ramverket utgår från det sociokulturella perspektivet och det situerade lärandet. LÄS MER

 4. 9. Geocaching som läromedel : Att digitalisera lärandet av orienteringsförmåga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Tylebo; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; geocaching; idrottsundervisning; orienteringsförmåga; läromedel;

  Sammanfattning : Läroplanen (Skolverket, 2011b) föreskriver mål och innehåll i undervisning, baserad på förmågor som eleverna ska utveckla. Inom idrott och hälsa är utvecklande av elevers förmåga att orientera sig av central betydelse och utgör ett obligatoriskt moment inom ramen för kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse. LÄS MER

 5. 10. Gå ut utanför skolan och ha friluftsliv, det behöver inte vara mer avancerat än så : En kvalitativ studie om lärares undervisning i friluftsliv 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Patrik Jauring; Viktor Andersson; [2019]
  Nyckelord :Outdoor education; Välfungerande; Friluftlivsundervisning; Friluftsundervisning; Friluftsaktiviteter; Friluftslivsaktiviteter; Matlagning; Didaktik; Kvalitativ friluftsliv; Didaktiska val; Progression;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att lärare i svenska skolor har problem att utföra en undervisning i friluftsliv (Seger 2012; Novus 2016; Backman 2011a). Problemen som lyfts är bland annat att lärarna inte har geografiska, ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar till att utföra friluftslivsundervisning. LÄS MER