Sökning: "frirum"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet frirum.

 1. 1. Idrott och hälsa – ”i det lilla och i det stora” Rektorers uppfattning om möjligheter till fysisk aktivitet på gymnasiesärskolans individuella program

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sarah Prosell; Maria Yderstedt Rödholm; [2020-06-23]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; idrott och hälsa; intellektuell funktionsnedsättning; gymnasiesärskola; ekologisk systemteori; frirum; tematisk analys;

  Sammanfattning : Forskning har visat att fysisk aktivitet minskar i tonåren speciellt för ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar. Detta är ett aktuellt ämne som diskuteras flitigt i samhället just nu. LÄS MER

 2. 2. Elevhälsoteamets organisation - ett frirum En intervjustudie med elevhälsoansvariga på högstadieskolor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Lind; Zeke Olofson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Elevhälsa; Elevhälsoteam; EHT; Organisation Frirum;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa och jämföra hur elevhälsoansvariga beskriver hur EHT:s arbete är organiserat på ett antal svenska högstadieskolor. Frågeställningar: Vilka professioner väljer skolorna att ha i sitt EHT? Hur ser EHT:s ärendegång ut? Hur och när sker samarbete och återkoppling till övrig personal på skolorna? Varför har skolorna valt att organisera EHT:s arbete på det sätt de gör? Vilka för- och nackdelar ser elevhälsoansvariga med sin organisation och vilka utvecklingsmöjligheter ser de?Studien lyfter olika organisationsteorier, forskning kring skolan som organisation samt tidigare forskning kring elevhälsans arbete och organisation. LÄS MER

 3. 3. Rektors uppfattning av sitt ledarskap kring förtroendefulla relationer mellan lärare och elev -en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Viktoria Streith; Anna Thimberg; [2020-01-16]
  Nyckelord :rektor; skolutveckling; värdegrund; främjande; relationer; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få fyra rektorers uppfattningar av sitt ledarskap kring skolut-veckling gällande förtroendefulla relationer mellan lärare och elev. Studien utgår från föl-jande frågeställningar: Hur beskriver rektor skolans arbete med förtroendefulla relationer mellan lärare och elev? Hur sker det systematiska kvalitetsarbetet av förtroendefulla relatio-ner mellan lärare och elev? Vilka möjligheter och hinder finns enligt rektor för att leda ett re-lationsarbete på skolan?Teori: Studien är en kvalitativ undersökning. LÄS MER

 4. 4. ”Ständig känsla av otillräcklighet” : En kvalitativ studie om det kompensatoriska uppdraget i teori och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jessica Björnwall; Christine Skillborg; [2020]
  Nyckelord :Specialpedagogik; tvärprofessionellt samarbete; det kompensatoriska uppdraget; likvärdighet; frirum;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att bidra med kunskaper om lärares och specialpedagogers förutsättningar att ta sig an och arbeta med den specialpedagogiska delen av det kompensatoriska uppdraget tillsammans, ett uppdrag som omfattas av att uppväga skillnader i elevers olika förutsättningar på vägen mot utbildningens mål. Forskning visar att uppdraget som sådant är både komplext och mångtydigt, och den senaste Pisarapporten visar att skolan misslyckas att verka kompensatoriskt vilket i sin tur påverkar likvärdigheten i svensk skola. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares ”frirum” i undervisning om naturvetenskap och teknik : En fallstudie av förskolors dokumentationsarbete i jämförelse med centrala styrdokuments krav på dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Joacim Fryksenius; [2019]
  Nyckelord :Curriculum; science; technology; documentation; space; preschool; teaching; internal borders; external borders; Frirum; lokal dokumentation; styrdokument; naturvetenskap; teknik; dokumentation; undervisning; förskola; inre gränser; yttre gränser;

  Sammanfattning : Based on Berg's (2003) model for document analysis with a supplementary interview of preschool manager, this study examined how far there is an unused space in science and technology at preschools. The study also aims to investigate how documentation work is governed by external and internal borders. LÄS MER