Sökning: "frisk- och riskfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden frisk- och riskfaktorer.

 1. 1. Hälsofrämjande arbete i fritidshem : En studie om hur fritidslärare arbetar hälsofrämjande med specifikt fokus på psykisk hälsa och ohälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Simone Karlsson Lindberg; Alexandra Söder Ringdahl; [2020]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; psykisk hälsa- och ohälsa; fritidshem; frisk- och riskfaktorer; delaktighet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att jämföra hur fritidslärare arbetar hälsofrämjande i fritidshemmet. Studien använder sig av en kvalitativ ansats för att belysa hur utbildade fritidslärare hanterar psykisk ohälsa i verksamheten. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKORS ARBETSMILJÖ : En kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelse av frisk- och riskfaktorer i deras arbetsmiljö

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Mona Dirie; [2019]
  Nyckelord :Health promotion work; Healthy- and risk factors; Nurses; Qualitative method; Working environment; Arbetsmiljö; Frisk- och riskfaktorer; Hälsofrämjande arbete; Kvalitativ vetenskaplig metod; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla människor har rätt till en trygg och hälsosam arbetsmiljö. Hälsan påverkas oundvikligen av olika faktorer i arbetsmiljön som verkar för eller emot hälsan. Att sträva efter att skapa hälsofrämjande arbetsplatser är därför en viktig del av den nationella och globala folkhälsopolitiken. LÄS MER

 3. 3. Jordbrukares psykiska hälsa : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Annika Didriksson; [2019]
  Nyckelord :farmers; mental health; suicide; health;

  Sammanfattning : Introduktion: Inom jordbruksyrket förekommer många krav och stressfaktorer. Självmordsstatistiken visar att yrket uppvisar en även globalt förhöjd risk för självmord. LÄS MER

 4. 4. Associationen mellan socioekonomiska faktorer och övervikt/fetma bland barn mellan 0 - 12 år : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Laura Hungefält; Cecilia Lager; [2018]
  Nyckelord :Children; socioeconomic status; overweight; obesity; health risk factors; Barn; socioekonomisk status; övervikt; fetma; frisk riskfaktorer;

  Sammanfattning : Inledning: Övervikt och fetma bland barn har de senaste 30 åren ökat över hela världen. Att barn utvecklar övervikt eller fetma har inte bara att göra med deras livsstil utan bakomliggande orsaker kan kopplas till föräldrars socioekonomiska status, SES (Folkhälsomyndigheten, 2017). LÄS MER

 5. 5. Karakterisering av genetiska riskfaktorer för dilaterad kardiomyopati hos hund

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Sofia Jankulovska; [2017]
  Nyckelord :dilaterad kardiomyopati; hund; grand danois; newfoundlandshundar; genetisk associationsstudie; next-generation sequencing; digitalPCR; genetiska riskfaktorer; dilated cardiomyopathy; canine; grand danois; Newfoundlands dogs; genome-wide association studies; next-generation sequencing; digitalPCR; genetic risk factors;

  Sammanfattning : Dilaterad kardiomyopati (DCM), är en hjärtsjukdom som förekommer hos ett flertal hundraser. Etiologin är inte fastställd. Genetiska studier på hund visar att gener involverade i utvecklandet av DCM skiljer sig åt mellan olika hundraser. LÄS MER