Sökning: "friskvård KASAM"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden friskvård KASAM.

 1. 1. Läkande rum : - ett examensarbete om arkitektur, psykiatri och läkande miljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Marie-Louise Kallstenius; [2011]
  Nyckelord :Hjärnkoll; läkande rum; arkitektur; psykiatri; läkande miljöer; brukare; anhöriga; personal; Louis Kahn; Rehab Basel; Herzog de Meuron; evidence-based design; toolkit; vårdbyggnader; anstaltsvård; psykiatrireformen; empowerment; terapiträdgård; mentalsjukhus; institution; öppenvård; mellanvård; slutenvård; folkhälsoarbete; sektoriseringen; rekreation; orienterbarhet; integritet; sekretess; inlevelseförmåga; värdighet; visioner; limträ; massivträ; sedumtak; infotek; designelement; kontroll; överblickbarhet; icke-institutionslikt; naturmaterial; specificitet; flexibilitet; generalitet; forskning; kunskap; medicin; stigmatisering; centralisering; restorativa miljöer; miljöpsykologi; enpatientrum; tyst kunskap; intuition; stress; designprocessen; terapeutiska vårdmiljöer; samtalsrum; behandlingsformer; goda rum; god hälsa; KASAM; sinnlig stimulans; landskapsarkitektur; socialisering; logistik; mänskliga behov; utemiljöer; återhämtning; kontinuitet; igenkännbarhet; trygghet; värdighet; lokalbehov; tvärvetenskap; teamarbete; inflytande; inkännande; respekt; samverkan; detaljer; friskvård; spa; konst; inredning; friskhus; brukarrepresentant; NSPH; Föreningen Balans; helhetssyn; coaching; Uppsala Ångestsyndrom sällskap; samhällsfunktioner; rumsorganisation; sammanhang; byggprocessen; lågstimulimiljöer; psykos; depression; tydlighet; säkerhetslösningar; taktilitet; sinnlighet; naturmaterial; utsikt; färgsättning; material; dagsljus; ljudisolering; patientsäkerhet; personalsäkerhet; ergonomi; patientaggressioner; avskildhet; socialisering; personligt revir; lokalisering; estetik; upplevelse; kontext; rumsligheter; aktiviteter; attityder; hållbarhet; möten; vårdprocess; layout; planlösning; Loudden; Norra Djurgårdsstaden; visionär psykiatri; det psykiatriska mötet; innovativt program; köksträdgård; mötesplatser; patienthotell; allhus; mottagningshus; högspecialiserad vård; aula; konsertsal; kontor; konferens; undervisning; gestaltningsprogram; psykiatriforskning;

  Sammanfattning : Projektets syfte är att försöka utröna hur en visionär psykiatri skulle kunna se ut i framtiden. Jag frågade mig om man som arkitekt kan komma med en vision som är en lösning på psykiatrins problem. LÄS MER

 2. 2. Friskvård på arbetsplatsen : -medarbetarens inställning till friskvård

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Helene Jonsson; Nina Wagner; [2008]
  Nyckelord :Health promotion; workability; interviews; Friskvård; ohälsa; hälsofrämjande; arbetsförmåga; intervjuundersökning;

  Sammanfattning :    SammanfattningSyftet med denna uppsats var att belysa hur fenomenet friskvård på en arbetsplats uppfattas av enskilda individer och vilken betydelse det kan få med avseende på såväl hälsan som välbefinnandet i stort. Utifrån denna fråga ville vi även se om det fanns skillnader i upplevelser av friskvård i de olika yrkeskategorierna från arbetsledning till arbetstagare. LÄS MER

 3. 3. Kultur som friskvård : för ökad känsla av sammanhang

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Sofia Andersson; Maria Yenioglu; [2007]
  Nyckelord :Keywords: salutogenic model; sense of coherence; health promotion; music arts dance literature activity; work-life balance;

  Sammanfattning : Kan kulturaktiviteter vilka erbjuds genom arbetet, resultera i ett ökat välmående för den anställde och eventuellt även en ökad känsla av sammanhang? Detta är utgångspunkten för uppsatsen, som tar sin början i Antonovskys salutogena perspektiv och KASAM, vilket mäts kvantitativt på två grupper där Grupp 1 utgjordes av anställda på arbetsplatser där kulturaktiviteter regelbundet erbjöds och Grupp 2 av anställda på en arbetsplats utan kulturaktiviteter. Genom deltagarnas resultat på KASAM formuläret, utlästes att kulturaktiviteter och ett deltagande i dessa visar ett samband med en ökad KASAM hos individen. LÄS MER

 4. 4. FRÄMJA & FÖREBYGGA - hälsofrämjande och drogförebyggande strategier inom skolan

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Lotta Berg; [2007]
  Nyckelord :hälsofrämjande; drogförebyggande; ANT; drogundervisning; hälsoundervisning; narkotika; droginformation; KASAM;

  Sammanfattning : Titel FRÄMJA & FÖREBYGGA– hälsofrämjande och drogförebyggande strategier inom skolanEngelsk titel PROMOTE & PREVENT– strategies in school to promote health and prevent drugs.Författare Lotta BergHandledare Inger HolmDatum Mars 2007Antal sidor 32Nyckelord hälsofrämjande, drogförebyggande, ANT, drogundervisning, hälsoundervisning, narkotika, droginformation, KASAMSAMMANFATTNINGSyftet med min undersökning var att belysa rektorers erfarenheter av drogpreventivt arbete inom skolan. LÄS MER

 5. 5. Ett hälsosamt bortfall? : En studie av bortfallsgruppens skäl till att avstå från hälsotest

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Lina Wahlgren; [2003]
  Nyckelord :Bortfall; Friskvård; Företagshälsovård; Hälsotest; KASAM;

  Sammanfattning : SyfteStudiens övergripande syfte var att undersöka vilka skäl som finns till att avstå från hälsotester genomförda inom företagshälsovård. För att synliggöra och öka förståelsen för dessa skäl, var studiens delsyften att undersöka bortfallsgruppens inställning till hälsotesteroch hälsosatsningar, där hälsotester ingår som en del. LÄS MER