Sökning: "friskvårdssatsningar"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet friskvårdssatsningar.

 1. 1. Att arbeta hälsofrämjande med fokus på fysisk aktivitet : En studie om en friskvårdssatsning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sanna Holmlund; [2019]
  Nyckelord :Friskvårdssatsning; fysisk aktivitet; motivation;

  Sammanfattning : Friska och välmående medarbetare är essentiellt för att en organisation ska vara lönsam, men det är en utmaning för arbetsgivare att motivera och engagera sina medarbetare i sin egen hälsa. Studien är genomförd på IT-konsultbolaget Atea som två gånger per år arrangerar friskvårdssatsningen Sverigestafetten som syftar till att få sina medarbetare i rörelse samt att främja lagandan inom organisationen. LÄS MER

 2. 2. Hälsosammare friskvård - En kvalitativ studie av medarbetares syn på hälsa vid en svensk storbank

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Gabriela Jonasson; Therése Schultz; [2017]
  Nyckelord :Hälsa; friskvård; hälsofrämjande ledarskap; salutogenes; patogenes; Health promotion programmes; balans; kontroll.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hälsa är ett begrepp där forskare genom tiderna antagit flera olika perspektiv, såsom medicinska, psykologiska och filosofiska, för att förstå vilka faktorer som påverkar människans hälsa i såväl negativ som positiv bemärkelse. Sedan 1970-talet har friskvård vuxit fram på den svenska arbetsmarknaden som ett samlat begrepp för de satsningar som en arbetsgivare investerar med syfte att förse medarbetare med verktyg för att kunna påverka sin hälsa i positiv riktning. LÄS MER

 3. 3. Friskvårdssatsningar : En studie om planering, genomförande och uppföljning av friskvårdssatningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johansson Pontus; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I ett samhälle där en stillasittande livsstil är det normala är det inte förvånande med negativa hälso- och välbefinnandeeffekter som följd (Schäfer, Elinder & Faskunger, 2006). Detta leder även till samhällskostnader genom ökad andel sjukdomar och produktionsbortfall. LÄS MER

 4. 4. Friskvårdssatsa rätt! : En kvalitativ studie om anställdas gensvar på ett företags friskvårdssatsningar

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Erik Loman; Elsa Matteoni; [2014]
  Nyckelord :Friskvård; Friskvårdsbidrag; Habitus; hälsa på arbetsplatsen;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur ett friskvårdssatsande företag verkar för att få de anställda att vara mer fysiskt aktiva. Vi vill även undersöka relationen mellan de anställdas tidigare erfarenheter kring fysisk aktivitet och deras gensvar på företagets satsningar. LÄS MER

 5. 5. Friskvård i arbetslivet : En studie om hälsa och friskvårdsarbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Markus Christiansson; Sixten Folebäck; [2014]
  Nyckelord :hälsa; friskvård; sjukfrånvarokostnad; organisation; upplevelse;

  Sammanfattning : Intresset för hälsa har fått allt större betydelse i människors vardag. Något som också tar sig uttryck i arbetslivet då allt fler organisationer arbetar med friskvård. LÄS MER