Sökning: "fristående_förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet fristående_förskola.

 1. 1. Lika barn leker bäst : En intervjustudie om vårdnadshavares val av fristående och kommunal förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annie Ljungqvist; Nina Jonsson; [2019]
  Nyckelord :vårdnadshavare fristående förskola kommunal förskola likvärdighet kvalitativa intervjuer sociologi;

  Sammanfattning : Educare är ett begrepp som används inom förskolan och är en kombination av lärande och omsorg. Förskolan strävar i Sverige efter att ge varje barn en likvärdig uppväxt som består av omsorg, lärande och socialisation oberoende av vårdnadshavarnas socioekonomiska bakgrund. LÄS MER

 2. 2. "Böckerna är levande på avdelningen" : Barnboken som Genuspedagogiskt verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Camilla Thorén; [2016]
  Nyckelord :Children`s literature; equality; gender; interplay; preschool; reading aloud; Barnböcker; förskola; genus; högläsning; kön; Jämlikhet; jämställdhet; samspel;

  Sammanfattning : Min studie och mitt syfte riktar sig mot pedagogers användning av barnboken i den dagliga verksamheten på förskolan. Utifrån användandet av barnboken så har jag valt att rikta mitt fokus mot ett genusperspektiv. Mitt syfte är därför att också titta närmare på om/hur pedagoger använder sig av barnboken i sitt genusarbete i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Fysik i förskolan. : Pedagogers arbete med fysik: en jämförande studie mellan kommunala och fristående förskolor.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Katarina Brown; [2015]
  Nyckelord :Physics; public pre-school; independant pre-school; pedagogues; work; learning.; Fysik; kommunal förskola; fristående förskola; pedagoger; arbetssätt; lärande.;

  Sammanfattning : Abstract.The aim with this study was to investigate how pedagogues work with physics in pre-school and if their work differs depending on if they work in a public or in an independent pre-school. Ten pedagogues from four pre-schools participated in the study and the method used was semi-structured interviews. LÄS MER

 4. 4. Möten mellan pedagoger och förskolebarn i utomhusmiljö : En observation av pedagogik i naturnära miljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Susanne Frank; Susanne Larsson; [2015]
  Nyckelord :Barns intressen; pedagogers bemötande; plats; utomhuspedagogik; utvecklingspedagogik; variationsteori;

  Sammanfattning : I denna undersökning har vi försökt ta reda på hur pedagoger tillvaratar barns intressen i utomhusmiljö. Även platsens betydelse i samband med utomhuspedagogik har diskuterats. Syftet med undersökningen var att studera vad barn intresserar sig för utomhus och hur pedagoger bemöter och tillvaratar detta. LÄS MER

 5. 5. Den goda arbetsmiljön : En kvalitativ intervjustudie med förskolepersonal

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Marie-France Dawson; [2014]
  Nyckelord :God arbetsmiljö; förskola; förskolelärare; barnskötare; fenomenografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mycket av den tidigare arbetsmiljöforskningen har fokuserat på faktorer som bidrar till ohälsa inom förskolan och mindre ansträngningar har inriktas på att försöka erhålla kunskaper om vad som bidrar till hälsa. Den här studien kommer därför att fokusera på den salutogena arbetsmiljön inom förskolan. LÄS MER