Sökning: "fritid påverkar hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden fritid påverkar hälsa.

 1. 1. Patienters upplevelse av att leva med artros : litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Tove Mesch; [2020]
  Nyckelord :Artros; Patientperspektiv; Psykisk hälsa; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artros är en sjukdom som drabbar alla åldrar men har en stark koppling till den äldre befolkningen och då gruppen äldre i världen ökar, så ökar även antalet personer som lider av artros. Denna sjukdom innebär att vävnaden i leden bryts ner snabbare än den byggs upp igen. LÄS MER

 2. 2. Endometrios, att leva med den tysta sjukdomen. : En kvalitativ litteraturöversikt.

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Olesya Suzdaleva; Olivia Tidstrand; Julia Bryngelfors; [2020]
  Nyckelord :Dyspareunia; literature review; pain; perception; qualitative; Dyspareuni; kvalitativ; litteraturöversikt; smärta; upplevelser;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund:Endometrios är en av de vanligaste gynekologiska diagnoserna i världen som drabbar var 10:e kvinna. Symtom av endometrios påverkar kvinnor, dess anhöriga och omgivningen. Kvinnan drabbas fysiskt, psykiskt och emotionellt både före, under och efter diagnosutredning. LÄS MER

 3. 3. "De har redan blivit allt för insyltade i kriminalitet" : En kvalitativ studie om samverkan mellan polis och socialtjänst för att förebygga ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Markus Wahlström; Ida Dahlström; [2019]
  Nyckelord :collaboration; criminality; youth; social services; police; Samverkan; brottsförebyggande arbete; ungdomskriminalitet; socialtjänst; polis;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur socialtjänsten och polisen samverkar för att förebygga ungdomskriminalitet i Eskilstuna kommun. För att samla in material till studien har nio stycken kvalitativa intervjuer, med 10 respondenter, genomförts. Samtliga respondenter arbetar med eller inom samverkan mellan polis och socialtjänst. LÄS MER

 4. 4. Förkortad arbetsvecka inom socialtjänsten : En studie om vilken påverkan 35 timmars arbetsvecka har på socialarbetares arbetssituation, fritid och hälsa

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Malin Jeppsson; Elvira Nyman; [2019]
  Nyckelord :social workers; social services; 35 working hours per week; working situation; leisure; health; Socialarbetare; socialtjänsten; förkortad arbetsvecka; arbetssituation; fritid; hälsa.;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna studie är att ta reda på hur anställda inom socialtjänsten i tre kommuner upplever förkortad arbetsvecka i förhållande till arbetssituation, fritid och hälsa. Genom kvalitativa intervjuer med sju socialsekreterare från tre olika kommuner har vi undersökt hur dessa beskriver sin upplevelse av att arbeta 35 timmar i veckan, vilken inverkan 35 timmars arbetsvecka har på deras arbetssituation samt hur förkortad arbetsvecka påverkar de anställdas fritid och hälsa. LÄS MER

 5. 5. En undersökning om Idrott- och hälsolärarens möjlighet att motivera

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johan Svensson; Gustaf Svensson; [2019]
  Nyckelord :Motivation; PE-teacher; Idrott; Skola; Fysisk aktivitet; Fritid;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att lyfta fram teorier kring vad som motiverar elever till fysisk aktivitet samt hur stor påverkan lärare i idrott och hälsa har i att eleven fortsätter vara fysisk aktiv utanför skolan. Vår huvudfråga är: Hur stor påverkan anser elever i gymnasiets att idrottslärare haft på elevernas motivation till fysisk aktivitet? Vi har även utifrån denna huvudfråga arbetat fram tre mindre frågeställningar som skall hjälpa oss att ge svar på huvudfrågan. LÄS MER