Sökning: "fritids begrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden fritids begrepp.

 1. 1. Det outtalade. Uppmärksammas och bemöts tyst maktspel i skolan och på fritids? : En fältstudie av kroppsspråk på lågstadiet: Hög- och lågstatusspel och Härskartekniker samt deras Motstrategier och alternativ som Bekräftartekniker och Lågaffektivt bemötande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Margot Lande; [2019]
  Nyckelord :Non Verbal Communication; Elementary school; After-school programme; Master Suppression Techniques; Counter-strategies; High and Low status swing; Low Arousal Approach; positioning; interaction; pedagogics; power relations.; Bekräftartekniker; fritidshem; härskartekniker; hög- och lågstatusspel; ickeverbal kommunikation; kroppsspråk; kränkning; lågaffektivt bemötande; pedagogik; makt; motstrategier; relationsskapande.;

  Sammanfattning : Det outtalade – What is not uttered. The purpose of this study is to observe and analyze interaction between young children and between them and their educators focusing on power relations shown by non verbal communication. LÄS MER

 2. 2. Hur ror vi för att komma dit? : Fritidspedagogers uppfattningar om samarbeteoch organiserande av fritidshemmets verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Wessling; [2019]
  Nyckelord :kollektivt lärande; kompetens; reflektion; relationer; samarbete; systematisk kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Hur kan man förklara och förstå samarbete och varför samarbete kan vara mödan värd? Syftet medstudien har varit att undersöka vilka uppfattningar fritidspedagogerna på en skola uttrycker om attsamarbeta och att organisera och utveckla fritidshemmets verksamhet. Samarbete som begrepp kanförklaras i termer av kollektivt eller kollegialt lärande; det vill säga om medarbetarna lär av varandragenom att utbyta erfarenheter och tankar, i en öppen och fri dialog, vilket kan öka förutsättningarnaför en kollektiv kompetens (Granberg och Ohlsson, 2005). LÄS MER

 3. 3. Ett samhallsplanerarperspektiv : Att vacka en outnyttjad plats till /iv utifran ett hal/bart perspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Evelina Bergic; Niklas Olsson; [2018]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; hållbar samhällsplanering; social hållbar utveckling; ekologisk hållbar utveckling; ekonomisk hållbar utveckling.;

  Sammanfattning : Världen står idag inför en rad olika problem och utmaningar. Flera av problemen kopplas till människors negativa inverkan på miljön, som till viss del beror på en hänsynslöshet till miljön för att sträva efter ekonomisk tillväxt. Resurser delas dessutom orättvist människor sinsemellan, vilket skapar sociala problem. LÄS MER

 4. 4. "Det kan vara så att de är färdiga med fritids"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Erica Åkesson; Jessica Supstiks; [2016]
  Nyckelord :barnperspektiv; barns perspektiv; fri lek; fritidshem; meningserbjudande; meningsfullhet; meningsskapande;

  Sammanfattning : ”Det kan vara så att de är färdiga med fritids” är en studie om varför en del barn efter årskurs tre väljer att inte vistas på fritidshemmet. Syftet är att ta reda på vilka faktorer som gör att en del barn väljer att sluta på fritidshemmet efter tredjeklass. LÄS MER

 5. 5. Meningsfull fritid ska det va! ... eller hur tänker du? En analys av meningsfull fritid på fritidshemmet i media.

  Kandidat-uppsats,

  Författare : [2014]
  Nyckelord :Meningsfull fritid; Fritids; Skola; Media; Socialk;

  Sammanfattning : Denna studie berör begreppet meningsfull fritid och vad för diskurser som det binds sammanmed i media. Studien tar upp frågor om hur meningsfull fritid konstrueras i tidningsartiklaroch debattinlägg och undersöker hur om detta begrepp redogörs för i det skrivna ordet underen tidsperiod på tre år. LÄS MER