Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Fritidslärare som varierar : En kvalitativ undersökning om fritidslärarnas uppfattning om hur fysisk aktivitet erbjuds i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Elin Martinsson; Matilda Andersson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Fritidshem; Fritidslärare; Styrd aktivitet; Fri lek; Fysisk miljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka fritidslärarnas uppfattning om hur fysisk aktivitet erbjuds i styrda aktiviteter och i fri lek i fritidshemmet. För att undersöka detta genomfördes kvalitativa intervjuer med sex fritidslärare på sex olika skolor i Skåne. LÄS MER

 2. 2. "Till en början var det lite provocerande att vi skulle undervisa på fritidshemmet" : En studie om olika uppfattningar kring begreppet undervisning i fritidshem

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping

  Författare :Anne Eklund; [2019]
  Nyckelord :socialcultural activity; guided participation; relationell kompetens; praxisgemenskap; fritidspedagogisk diskurs; fritidshemmets didaktik; Fritidshem; undervisning; fri lek;

  Sammanfattning : "At first it was a little provocative that we would teach at the leisure home" a study of different perceptions about the concept of teaching in leisure homes .... LÄS MER

 3. 3. MER AV FRIA ELLER STYRDA AKTIVITETER UNDER SKOLRASTEN? : En kvalitativ intervjustudie av elevers och pedagogers uppfattningar om rastaktiviteter i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Samuel Harsten; [2019]
  Nyckelord :skola; fritidshem; rastaktiviteter; fri lek; styrd aktivitet.;

  Sammanfattning : För att ta reda på elevers och pedagogers inställning till rastaktiviteter och om de anser att det ska förekomma mer styrd verksamhet under skolrasterna genomfördes denna intervjustudie av 10 personer från en grundskola (3 erfarna pedagoger och 7 elever, årskurs 2-6). Resultatet visar att pedagogerna ansåg att den fördelning mellan fri lek och styrda aktiviteter som idag existerar på skolrasterna är lagom och att barnens utveckling inte ytterligare främjas av någon förändring med mer styrd verksamhet under rasterna. LÄS MER

 4. 4. Visst leker flickor med dockor och pojkar med bilar? : fri lek ur ett könsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Emma Janderberg; Benny Nilsson; Linda Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Fritidshem; fri lek; maskulinitet; femininitet; könsmönster; könskodning;

  Sammanfattning : Studien belyser eventuella könsmönster i den fria leken på fritidshemmet. Vårt syfte med studien är att studera barns val av lek, hur de leker under den fria leken på fritidshemmet, samt undersöka och belysa om det finns någon koppling mellan kön och lek. LÄS MER

 5. 5. “Jag lär mig om jag tycker att det är kul…” : En kvalitativ studie om elevers upplevelser av synligt och osynligt lärande i den styrda respektive fria leken på fritidshemmet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Julia Edström; Anna Sjöqvist; [2018]
  Nyckelord :Lek; synligt lärande; osynligt lärande; fritidshem; fri lek; styrd lek;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar upplevelsen av vad den fria respektive styrda leken lär elever på fritidshemmet utifrån elevernas eget perspektiv. Syftet med denna studie var att synliggöra elevers upplevelser av synligt och osynligt lärande i den fria och styrda leken på fritidshemmet. LÄS MER