Sökning: "fritidshem fysisk aktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden fritidshem fysisk aktivitet.

 1. 1. Fysisk aktivitet på fritidshemmet : Hur man arbetar med fysisk aktivitet samt vilka hinder iorganisationen som försvårar arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Melina Skarström; Adam Barchan; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur fritidslärare arbetar för att främja fysiskaktivitet för elever på skolor och fritidshem samt vilka hinder som försvårar arbetet med attfrämja den fysiska aktiviteten. Följande frågeställningar som studien har utgått ifrån är; Hurarbetar fritidslärare för att främja fysisk aktivitet på skolor och fritidshem? samt Vilka hinderupplever fritidslärare finns i organisationen som försvårar arbetet med fysisk aktivitet? Studienutgår från organisationsteorin och har sin grund inom den kvalitativa forskningen. LÄS MER

 2. 2. Samverkans möjligheter : En kvalitativ studie om samverkan mellan lärare i fritidshem och idrottsledare i olika föreningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Filip Arbhede Sandberg; Jonathan Wiklund; [2022]
  Nyckelord :Fritidshem; Samverkan; idrottsföreningar; fysisk aktivitet; utveckling och lärande; sociala relationer;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur lärare i fritidshem och idrottsledare i idrottsföreningar upplever samverkan kring elever som går i fritidshem och vad den kan bidra med när det gäller deras lärande och utveckling. Följande frågeställningar har formulerats: Hur samverkar fritidslärare och idrottsledare i idrottsföreningar med varandra? Vad upplever parterna att samverkan mellan fritidshem och idrottsföreningar kan bida med när det gäller elevers utveckling och lärande? Studien använde en kvalitativ metod där data samlats in genom semistrukturella intervjuer. LÄS MER

 3. 3. "Desto mer man rör sig desto bättre blir man överhuvudtaget i kroppen och får bättre sömn" : En kvalitativ intervjustudie om elevers perspektiv att utöva fysisk aktivitet och hur det påverkar deras hälsa.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ricky Storberg; Bastiaan Jeroense; [2022]
  Nyckelord :Elevernas perspektiv; hälsa; fysisk aktivitet; fritidshemmet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med fördjupad kunskap om hur elever resonerar om deras möjligheter att utöva fysisk aktivitet inom fritidshemmet. Syftet är vidare att bidra med kunskap om hur elevernas utsagor visar hur fysisk aktivitet påverkar deras hälsa. LÄS MER

 4. 4. Intresse för fysisk aktivitet, finns det? : En intervjustudie om fritidspedagogers intresse för att arbeta med fysisk aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Christopher Klint; Aron Dahl; [2022]
  Nyckelord :Fritidshem; fysisk aktivitet; habitus; intresse; socialt kapital; strategier;

  Sammanfattning : Skolelever blir alltmer stillasittande, fysisk aktivitet minskar såväl under skoladagen som efter skoldagen. Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger i fritidshemmet intresserar sig för fysisk aktivitet och hur deras eventuella intresse återspeglas i deras arbete på fritidshemmet. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet på fritidshemmet : Lärares perspektiv på fysisk aktivitet för alla elever

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jakob Persson; [2022]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; inkludera; rörelseglädje; delaktighet; fritidshem; välbefinnande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och bidra med kunskap om fysisk aktivitet på fritidshemmet. Detta genom att intervjua fritidslärare och låta dem skildra hur de arbetar med fysisk aktivitet på fritidshemmet samt deras perspektiv på fysisk aktivitet som inkluderar alla elever. LÄS MER