Sökning: "fritidshem utomhus"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden fritidshem utomhus.

 1. 1. Utomhuspedagogikens möjligheter och begränsningar : En kvalitativ studie om lärare och elevers uppfattningar om utomhuspedagogik i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Diana Adinda; Johanna Simonsson; [2021]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; utomhusundervisning; fritidshem; skolgård;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka lärares upplevelser av att bedriva utomhuspedagogik i fritidshem. Studien riktar sig även mot elevers upplevelser av fritidshemmets utomhusmiljö. LÄS MER

 2. 2. Att träna ansvar och hållbarhet i fritidshemmet : Ett utvecklingsarbete där personligt ansvar och lek står i fokus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Niklas Kjellenberg; Emma Dahlgren; [2021]
  Nyckelord :Aktivitet; ansvar; delaktiga; deltagande; fritidshem; lek; lekbank; lekbod; lånesystem; utomhus;

  Sammanfattning : I detta arbete var utvecklingen av elevernas personliga ansvar i fokus och hur vi kan frambringa meningsfulla och inspirerande utomhusvistelser för eleverna. Vi studenter hade VFU på olika skolor så vi valde att göra två enskilda utvecklingsarbeten på skolorna vi befann oss på och därefter bearbetades de olika arbetena ihop till ett arbete. LÄS MER

 3. 3. ”Att man inte arbetar med de fysiska lärmiljöerna beror på att man inte har möjlighet eftersom man delar lokaler med skolan” : En studie om hur fritidspersonal utformar den fysiska lärmiljön inomhus och utomhus samt i coronatider

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Molly Svedin; Veronica Taimela; [2021]
  Nyckelord :covid-19; fritidshem; fritidspersonal; fysisk lärmiljö; inomhusmiljö; lärmiljö; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur några fritidshem beskriver runt om i Sverige hur de arbetar med fysiska lärmiljöer och hur och om det har ändrats utifrån rådande pandemi och dess restriktioner. Studiens empiri bygger på en enkätundersökning som skickades ut i diverse fritidshems-grupper på Facebook. LÄS MER

 4. 4. Utomhus lek i lekläroböcker : Dokumentanalys utifrån en fritidshemmeskontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Julius Nilsson; Ludvig Malteson; [2021]
  Nyckelord :Carnival play; document analysis; leisure-time center; outside play; play- educational books.; Dokumentanalys; fritidshem; karnevalistisk lek; lekläroböcker; utomhuslek.;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur utomhusleken har tagit plats i lekläroböcker mellan år 1990 och 2020. Studien har sin koppling till fritidshemmet då lekläroböcker har samma åldersspann som fritidshemmet. LÄS MER

 5. 5. Utomhus på fritidshemmet : fritidslärares uppfattningar av utemiljön som pedagogisk arena

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Erika Wennberg; Carolin Johansson; [2020]
  Nyckelord :Outdoor environment; outdoor education; affordance; after school program; after school teachers; Utemiljö; utomhuspedagogik; affordance; fritidshem; fritidslärare;

  Sammanfattning : Forskning visar att utevistelse har en positiv inverkan på elevers lärande och kan vara länken mellan teori och praktik. Genom att vara utomhus och vistas i olika utemiljöer påverkas både vårt fysiska och psykiska välmående positivt, vilket vidare påverkar vår inlärning. LÄS MER