Sökning: "fritidshemmet"

Visar resultat 1 - 5 av 824 uppsatser innehållade ordet fritidshemmet.

 1. 1. SPRÅKA PÅ FRITIDS En undersökande studie om språkutvecklande arbetssätt på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jamal Bouzra; Mikael Hjort; [2020-01-08]
  Nyckelord :Språkutvecklande arbetssätt; fritidshem; transspråkande; stöttning;

  Sammanfattning : Syfte:I denna uppsats undersöks om och i förekommande fall hur fritidshem arbetar med språkutvecklande arbetssätt för att främja flerspråkiga elevers språkutveckling.Teori:Den övergripande teorin för arbetet är den sociokulturella.Metod:Undersökningen har för att ge såväl bredd som djup genomförts med en metodtriangulering. LÄS MER

 2. 2. Hur uppfattar elever och lärare sin delaktighet att påverka fritidshemmet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Sprinchorn; Ulrika Modig; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; demokrati; fritidshem; inflytande; påverkan; elevers inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att studera elevers och pedagogers förhållningssätt och syn på delaktighet och inflytande på fritidshemmen. I den svenska läroplanen framgår det att elever skall vara delaktiga och ha ett inflytande över sin utbildning, genom denna studie vill vi belysa hur situationen ser ut i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Fritidslärarens yrkesroll - En studie om samarbetet med klasslärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Huhle; [2020]
  Nyckelord :Fritidslärare; fritidshem; klasslärare; samarbete; yrkesroll;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att studera hur fritidslärare och klasslärare samarbete ser ut under den obligatoriska skoldagen. Flertalet studier beskriver fritidslärarens dubbla uppdrag, ett under den obligatoriska skoldagen och ett under fritidshemmet (Hansen 1999). LÄS MER

 4. 4. Elevers egna erfarenheter och tolkningar av skönlitterära texter : Fyra mellanstadielärares syn på sin läsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emilia Endro; Fanny Hafmar; Malin Lilja; [2020]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading skills; reading strategies; teaching strategies; metacognition; envisionments; fiction; middle school; Läsförståelse; läsförmåga; lässtrategier; undervisningsstrategier; metakognition; föreställningsvärldar; skönlitteratur; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Skolinspektionens granskning (2010) visar att elevers egna erfarenheter och kunskaper inte får tillräckligt med utrymme i deras bearbetning av texter, därmed uppfylls inte de övergripande mål som tydliggörs i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2019). Den föreliggande studiens syfte är därför att undersöka hur lärare i årskurs 4–6 arbetar för att ta tillvara på elevers tidigare erfarenheter och kunskaper vid läsning av skönlitteratur. LÄS MER

 5. 5. "Och väggarna förvandlades till världen runtomkring" : pedagogers röster och praktiker kring att främja elevers fantasi och kreativitet i och genom fritidshemmets inomhusmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Mia Thorén; [2020]
  Nyckelord :Artifact; creativity; design; didactics; fantasy; leisure-time centre; physical learning environment; Artefakt; design; didaktik; fantasi; fritidshem; fysisk lärmiljö; kreativitet;

  Sammanfattning : Betoningen i fritidshemmets och dess pedagogers uppdrag ligger på det som många gånger är oförutsägbart – lek, utforskande och kreativa arbetssätt samt att främja elevers fantasi och kreativitet. Fritidshemmet är även en fysisk plats – en komplex miljö där förväntningar om informellt lärande och omsorg ska iscensättas och ta plats. LÄS MER