Sökning: "fritidshemspersonal"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet fritidshemspersonal.

 1. 1. "Slutar de för att de är mogna så är det perfekt"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jakob Ström; Emma Lassing; [2019]
  Nyckelord :avhopp; barnsyn; fritidshem; mellanstadiebarn; mognad; personal;

  Sammanfattning : I svenska fritidshem idag väljer majoriteten av de inskrivna barnen att sluta i åldrarna 10–12 år. Syftet med denna studie är därför att undersöka vilka förhållningssätt personal på fritidshem har till att barn i åldrarna 10–12 år slutar. Studien undersöker även vilka orsaker personalen ger till att detta sker. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet på fritidshemmet : Barns uppfattningar om lek och pulshöjande moment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Zacharias Starlid; [2019]
  Nyckelord :barns perspektiv; fritidshemmet; fysisk aktivitet; lek; walk-and-talk;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att skapa kunskap om barns uppfattningar om fysisk aktivitet och rörelselekar samt hur detta kunde få mer utrymme i den pedagogiska fritidshemsverksamheten. De forskningsfrågor som undersöktes i studien var ”Hur uppfattar barnen fysisk aktivitet och rörelselekar?” och ”Hur ska fritidslärarna lägga upp den pedagogiska verksamheten för att främja fysisk aktivitet och rörelselek enligt barnen?”  Studien utgick från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och barns perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Arbete med elever i behov av särskilt stöd på fritidshemmet : -Otillräcklighet eller kompetens i mötet med elever i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Eva Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :inkludering; integrering; anpassad undervisning;

  Sammanfattning : Min studies syfte är att studera hur elever i behov av stöd involveras i verksamheten på fritidshemmet, samt personalens uppfattning om deras kunskap och utbildning är tillräcklig för att dagligen bemöta dessa elever på ett professionellt och för eleven utvecklande sätt. Genom en metoddesign ingår kvalitativa och kvantitativa data i form av intervjuer och enkäter. LÄS MER

 4. 4. Musik i fritidshemmet : En intervjustudie med fokus på personalens upplevelser

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victoria Gustafsson; Astrid Andersson; [2019]
  Nyckelord :Musik; fritidshem; fritidslärare; fritidshemspersonal; skola; kompetens; talang; IKT;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om musik i fritidshemmet och utgår ifrån fritidshemspersonalens tankar och upplevelser. Vi har intervjuat åtta personer som arbetar på åtta olika fritidshem i Sverige och har erfarenhet av att arbeta med musik i någon form. LÄS MER

 5. 5. Fritidshemspersonalens fysiska placering på skolgården utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Konrad Augustyniak; Robin Ståhle; [2019]
  Nyckelord :gender; gender stereotypes; leisure-time pedagogues; pupils; school break; school playground; fritidshemspersonal; elever; genus; könsmönster; rastverksamhet; skolgård;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis Leisure-time pedagogues physical positioning on the school playground from a gender perspective is to examine the interaction between the leisure-time pedagogues and pupils during school break activities and how their physical positions on the school playground, and the pedagogues’ gender, reduces or amplifies the current gender stereotypes. Previous research has indicated that the school’s pedagogues play a significant part in the development of the pupils’ identity. LÄS MER