Sökning: "fritidslärare i klassrummet"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden fritidslärare i klassrummet.

 1. 1. Fritidsläraren i klassrummet : Åtta fritidslärares uppfattningar om deras uppdrag och roller under skoltiden samt hur fritidslärarnas uppfattningar påverkas av lärare, rektor och förkunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Andreas Lundgren; Katarina Hjukström; [2018]
  Nyckelord :fritidslärare i klassrummet; elevassistent; hjälplärare; resurs; inhoppare; självständig; samverkan; samarbete; påverkan; roll; uppdrag; skoltid.;

  Sammanfattning : Fritidslärarens uppdrag under fritidstid finns tydligt beskrivet i skolans styrdokument men fritidslärarens uppdrag under skoltid är inte lika klart bestämd. Vi som utfört denna studie utbildar oss till Grundlärare med inriktning mot fritidshem och har under utbildningens gång uppmärksammat ett fenomen att fritidslärarens uppdrag och roller under skoltid är väldigt individanpassade och har sett olika ut på alla platser vi genomfört verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på. LÄS MER

 2. 2. "Varför kom vi olika yrkesgrupper inte så nära varandra som jag hade tänkt mig?" : En vetenskaplig essä om fritidslärarens yrkesroll, med fokus på makt, etik och kommunikation.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Niclas Backlund; [2017]
  Nyckelord :professional ethics; status; duty; profession; after-school; communication; Makt; etik; status; plikt; yrkesroll; fritidshem; kommunikation.;

  Sammanfattning : Jag har i min essä reflekterat och sökt efter vad min yrkesroll som blivande lärare mot fritidshem ska vara och innebära. I samband med detta har jag också funderat över vad min plikt är i en dilemma situation där mitt yrkesuppdrag som fritidslärare ställs mot ett annat delegerat uppdrag i form av resurs till en elev under hela skoldagen. LÄS MER

 3. 3. Skolgårdens inverkan på sociala aktiviteter : En kvalitativ studie ur fritidslärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Malin Andersson; Samuel Blad; [2016]
  Nyckelord :Skolgård; fritidshem; fritidslärare; sociala aktiviteter; praktikgemenskaper; affordance;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka huruvida skolgårdens fysiska miljö och utformning har betydelse för elevernas sociala aktiviteter utifrån fritidslärares perspektiv. De frågeställningar vi vill undersöka är 1.) På vilket sätt uppfattar fritidslärarna att skolgården har betydelse för elevernas sociala aktiviteter? 2. LÄS MER

 4. 4. Rastverksamhet : Fritidslärares verktyg för att skapa mening och trygghet tillsammans med barnen

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskning; Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskning

  Författare :Anna Arebo; Elisabet Svan; [2016]
  Nyckelord :rastverksamhet; rastaktivitet; fritidslärare; barn; rörelse; konflikt; lärande; le;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att skapa kunskap om vad rastverksamhet kan bidra till utifrån fritidslärares erfarenheter. Rastverksamhet har blivit allt vanligare med tiden och vi ville undersöka hur det kommer sig att det blivit så populärt och vad syftet med rastaktiviteter är. LÄS MER

 5. 5. "Man ska vara det mesta; psykolog, sjuksköterska, snickare..." : En studie om fritidslärares yrkesidentitet och yrkesuppdrag.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Selma Jelassi; [2015]
  Nyckelord :Integrering; samverkan; styrdokument; pedagogik; identitet; verksamheter.;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att försöka skapa en bild av hur dagens fritidslärares yrkesidentitet ser ut och konstrueras utifrån teorin identitet som kollektiv ambition och social konstruktion samt därutöver utifrån tidigare forskning och genomförda kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjuer med sex stycken fritidslärare på olika skolor i Stockholm. Det är den kvalitativa metoden som ligger till grund för insamlandet av data i denna studie. LÄS MER